Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 645 /LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27. 11. 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku:

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

„Organizacja gali MMA - w ramach budżetu obywatelskiego".

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie dotacji celowej na zadanie zlecone. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w 2017 roku wynosiła - 0 zł (słownie: zero złotych).

Cel zadania:

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

- praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,

- organizacja zawodów sportowych.

Z przyznanej kwoty dotacji mogą być pokrywane:

- transport zawodników na zawody,

- zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,

- ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,

- opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,

- opłaty za sędziowanie,

- wydatki i opłaty związane przygotowaniem zawodników do rozgrywek, zawodów  sportowych,

- wydatki na utrzymanie pomieszczeń związanych z realizacją zadania (np. sale gimnastyczne, hale sportowe, szatnie, pomieszczenia biurowe itp.) oraz boisk sportowych,

- koszty pośrednie (nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).

Termin realizacji zadania: zadanie powinno być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. O dotacje mogą się ubiegać podmioty spełniające wymogi określone w w/w ustawie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Terminy i sposób składania ofert.

1) Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 04.05.2018 r. do godz. 15.30 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, p. nr 2 , ul. Rynek 1.

2) Oferty należy składać na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) ze szczególnym uwzględnieniem treści art. 14 ust 1 w/w ustawy.

3) Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

4) Do oferty należy dołączyć:

- numer konta bankowego, na który będą przekazywane środki ewentualnej przyznanej dotacji na realizację zadania,

- numery PESEL uprawnionych osób, które w imieniu oferenta (w przypadku przyznanej dotacji) będą podpisywały umowę.

5) Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

6) Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

7) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta.

1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia. Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie do dnia 8 maja 2018 r. 

2. Ogłaszający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację zadania, jeżeli jego podział uzasadniony jest  rejonem działania.

3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania w formie odrębnego zarządzenia.

4. Decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia jest ostateczna.

5. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.   

6. Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów z uwzględnieniem zapisów art. 15 ust. 1 w/w ustawy:

a) merytoryczna wartość oferty - maksymalnie 4 punkty:

- zgodność z zakresem przedmiotowym i priorytetowymi zadaniami publicznymi przyjętymi do realizacji w 2018 roku na mocy uchwały Nr 645/LVIII/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27.XI.2017r. (2 punkty),

- zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (2 punkty),

b) możliwość realizacji zadania przez organizację - maksymalnie 4 punkty:

- fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),

- posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),

- zaplecze lokalowe (1 punkt),

- udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maksymalnie 4 punkty,

d) zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maksymalnie 5 punktów,

e) dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maksymalnie 5 punktów,

f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maksymalnie 3 punkty.

7) Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna - indywidualna ocena jednej oferty może wynieść 25 pkt. Zlecenie realizacji zadania w formie powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji nastąpi po otrzymaniu przez złożoną ofertę minimum 15 punktów (średnia arytmetyczna uzyskanej łącznej oceny merytorycznej).  

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotu, nazwa zadania, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.    

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
Treść zarządzenia nr 113/2018 z dnia 10.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 oraz wzorem oferty na realizację zadania publicznego znajdują się poniżej w plikach. 
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(10.04.2018 | aktualizacja 10.04.2018 14:11)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65