Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz ich dystrybucji

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).

Zarządzenie Nr 11/2018

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 1 marca 2018 r.Nr 154/2018 zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 7/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 15 marca 2018 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD):

 

Lp.

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

Dostarczanie produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

25.000,00 zł

 

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Juliusza Słowackiego 34, 37-500 Jarosław.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(13.04.2018 | aktualizacja 13.04.2018 09:17)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65