Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
Treść Zarządzenia nr 150/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 30.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku wraz ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego znajdują się poniżej w załącznikach.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.04.2018 | aktualizacja 30.04.2018 12:45)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65