Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego

 

park_kulturowy.jpg

 

Utworzenie parku kulturowego w Jarosławiu jest jednym z etapów długotrwałego procesu działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta  zmierzających do wpisania starówki na listę „pomników historii".

Park kulturowy w Jarosławiu został utworzony Uchwałą Nr 542/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2009 r. pod nazwą PARK KULTUROWY ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO ORAZ ZESPOŁU KLASZTORNEGO OO. DOMINIKANÓW W JAROSŁAWIU.

W granicach parku znajduje się: historyczne centrum miasta wraz z systemem obwarowań miejskich, placem przed Bramą Krakowską, kościołem pw. Św. Ducha, zespołami kościelno-klasztornymi dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek  i OO. Dominikanów  oraz otaczającymi je fortyfikacjami.  

Obszary objęte granicami parku kulturowego są terenami o szczególnie cennych i unikatowych wartościach kulturowych i krajobrazowych. Czynniki, które w głównej mierze decydują o wyjątkowej randze tych zespołów to bogata historia, tradycje handlowe, ślady wielu kultur, kościoły, synagogi, cerkiew, wyjątkowe, lokalne kamienice mieszczańskie, klarowny układ urbanistyczny, miejscami znakomicie zachowane układy fortyfikacji a także malownicze położenie (walory widokowe).

Celem utworzenia parku jest zintegrowana ochrona wyjątkowych wartości kulturowych i krajobrazowych, powstrzymanie ich degradacji oraz zachowanie wyróżniających się pod względem walorów krajobrazowych panoram widokowych, przestrzeni historycznie ukształtowanej z obiektami zabytkowymi i zabytkowymi zespołami, miejscami pamięci narodowej, układem dróg i systemów fortyfikacyjnych. Postępująca degradacja a także nieprzemyślana i przypadkowa urbanizacja tego obszaru wymaga podjęcia wzmożonych działań ochronnych, poprzez eliminowanie i minimalizowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

 

 

Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65