Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
Uchwała nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław
Uchwała nr 339/XXXI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2008 - 2013
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 903)
Uchwała nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jarosławia
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65