Ogłoszenia i komunikaty

(28.02.2018)
Działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta Jarosławia postanowił dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania.
(20.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że przyznał na 2018 rok indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki.
(20.02.2018)
Informacja Burmistrza Miasta Jarosławia o przystąpieniu do naboru wniosków o przyznanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
(12.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
(08.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2018 roku.
(06.02.2018)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia – Miłka w km od 16+115 do 16+761”
(01.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
(01.02.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65