Ogłoszenia i komunikaty

(23.07.2013)
ZARZĄDZENIE Nr 261 /2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
(11.07.2013)
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 434/XLII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26.11. 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65