Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 434/XLII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26.11. 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku podmiotom:

 

Zadanie 1: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców":

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TOP 9" , ul. Łazy Kostkowskie 14, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

 

Zadanie 2: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby":

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Team" Jarosław, ul. Rynek 3/6, 37-500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 3: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki" :

- Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ", ul. Dolnoleżajska 51, 37-500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

    BURMISTRZ  MIASTA

          JAROSŁAWIA              
Wprowadził:
Marek Piotrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(11.07.2013 | aktualizacja 11.07.2013 11:52)
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31