Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(27.02.2009)
Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
(24.02.2009)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm. ) oraz Uchwały Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok.
(23.02.2009)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(18.02.2009)
Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o. przygotowuje i opracowuje na zlecenie Burmistrza Miasta Jarosławia – „Lokalny Plan Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Jarosławia na lata 2009-2015” zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju 2006 - 2015, Narodową Strategią Spójności 2007 – 2013, Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
(12.02.2009)
Rolnik, który chce oddzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza miasta
(02.02.2009)
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że osoby, które aktem notarialnym nabyły na własność mieszkania lub inne nieruchomości, w terminie 14 dni od daty dokonania transakcji mają obowiązek wypełnienia dokumentu IN-1 zawierającego informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz danych o nieruchomości na formularzu ZN-1/A.
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31