Strona główna » Dla Mieszkańców » JarosLove – z miłości do ludzi
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

JarosLove – z miłości do ludzi

JarosLove – z miłości do ludzi- badanie ankietowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem jest poznanie opinii, oczekiwań, potrzeb i pomysłów na rozwój naszego miasta. Analiza wyników ankiety będzie podstawą do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego miasta Jarosławia na przyszłe 10 lat! Miasto Jarosław ma szanse na pozyskanie dofinansowania w wysokości do 40 mln złotych w ramach Programu Rozwój Lokalny, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

Wypełnij ankietę dotyczącą rozwoju Jarosławia: TUTAJ

Zgłoś swój pomysł projektu na rozwój miasta: TUTAJ

Ankieta dotycząca rozwoju elektromobilności w mieście: TUTAJ

Po więcej informacji zapraszamy na zakładkę projektu „JarosLove - z miłości do ludzi".

Czekamy na Państwa głosy i pomysły do 15 sierpnia 2020 r.

 

Program „Rozwój lokalny” - nowe możliwości dla miast

Związek Miast Polskich w ramach tego Programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

Lider programu - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - realizuje ten program z partnerami - Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki (lista 255 miast).

Celem programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców i promowanie dobrych praktyk. MIiR liczy, że korzyści nie będą wynikały tylko z zainwestowanych funduszy, ale też ze zmiany sposobu zarządzania, dzięki wypracowaniu narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. Tym samym program „Rozwój lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

Planowany konkurs będzie polegał na wdrożeniu w miastach ok. 15 kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Mogą to być realizacje infrastrukturalne i miękkie, w tym działania na rzecz wzmacniania czy podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych celów rozwojowych miasta. Projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego.

Zgodnie z diagnozą SOR - istotą problemów rozwojowych miast średnich i małych jest powolna utrata przez nie funkcji ekonomicznych i społecznych - jako centrów usług i rozwoju dla mieszkańców miast i terenów wiejskich w ich otoczeniu – na skutek zewnętrznych systemowych zmian. To m.in. efekt upadku bazy gospodarczej w tych miastach, osłabienia więzi społecznych, zmian kulturowych, a także zmian struktury demograficznej i depopulacji na terenach poza głównymi centrami rozwoju. Nierównowagę pogłębia ponadto suburbanizacja wokół największych oraz średnich miast.

Źródło: http://www.miasta.pl/aktualnosci/program-rozwoj-lokalny-nowe-mozliwosci-dla-miast

Prace nad Diagnozą Jarosławia

Członkowie Zespołu miejskiego zakończyli prace nad przygotowaniem diagnozy Jarosławia, która jest częścią Planu Rozwoju Lokalnego. Miasta zostało poddane analizie w trzech obowiązkowych wymiarach tj. środowiskowym, gospodarczym i społecznym oraz w wymiarach dodatkowych: kulturowym, finansowego i inteligentnego rozwoju miasta oraz przestrzennym. W dokumencie przedstawiono charakterystykę miasta pod kątem jego uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych oraz deficyty, problemy i bariery rozwojowe miasta w każdym z obszarów. Pokazano również wzajemne powiazania przyczynowo-skutkowe. Analizie poddano również potencjały i mocne strony miasta.

Do opracowania Diagnozy wykorzystano obok tradycyjnych metod pozyskiwania danych (Bank Danych Lokalnych, dane własne Urzędu Miasta Jarosławia i jednostek podległych, analiza dokumentów strategicznych miasta) również nowe narzędzia diagnostyczne przygotowane przez ekspertów ze związku Miast Polskich: Monitor Rozwoju Lokalnego, narzędzie mapowania interesariuszy oraz narzędzie SWOT-SRGG. To ostatnie narzędzie pozwala na identyfikację zasobów, kluczowych produktów oraz czynników rozwoju, ale także pomaga wyznaczyć te czynniki, na których należy oprzeć dalszy rozwój miasta.

Kolejnym etapem prac nad Planem Rozwoju Lokalnego będzie opracowanie celów i potrzeb rozwojowych miasta oraz przygotowanie opisów działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i cele.

Telekonferencja z Januszem Szewczukiem - doradcą strategicznym w programie

Celem spotkania było rozpoczęcie prac nad kolejnym etapem ubiegania się przez miasto Jarosław o środki w ramach „Programu Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. Spotkanie z Ekspertami Związku Miast Polskich dotyczyło oceny diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej miasta Jarosław w ramach projektu "JarosLove - z miłości do ludzi".

W spotkaniu brał udział burmistrz Waldemar Paluch, zespół roboczy, eksperci Związku Miast Polskich oraz gość Janusz Szewczuk - doradca strategiczny w programie. Janusz Szewczuk przedstawił swój punkt widzenia z perspektywy człowieka, który nigdy nie był w Jarosławiu. Przeanalizował sytuację miasto biorąc pod uwagę wiele czynników i danych dotąd nieznanych np. dane dotyczące z Urzędu Skarbowego dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców i podatników, osób pracujących, z podziałem na grupy wiekowe. Zwrócił uwagę m. in. na wyniki badania ankietowanego przeprowadzonego w ramach prac nad projektem, wśród młodych ludzi. Zasugerował potrzebę spotkań z młodzieżą, aby ich zatrzymać w mieście po ukończeniu edukacji w Jarosławiu. Nowym elementem był pomysł utworzenia funduszu inwestycji obywatelskich oprócz budżetu obywatelskiego, prowadzenia wszelkich działań miastotwórczych, aby zwiększyć popyt na miasto Jarosław.

Program „Rozwój lokalny” – Kolejne spotkanie grupy roboczej z ekspertami ZMP

5 czerwca w odbyło się kolejne spotkanie doradców Związku Miast Polskich z zespołem miejskim pracującym nad dokumentacją do kompletnej propozycji projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi". Członkowie grupy roboczej pracują nad dokumentacją do kompletnej propozycji projektu, aktualnie nad diagnozą, czyli określeniem problemów i potrzeb rozwojowych, szukaniem dla nich rozwiązań oraz nowej ścieżki rozwoju dla miasta Jarosław. Celem spotkania było zdobycie informacji dotyczących źródeł, z których można otrzymać konkretne dane.

Obecnie powołany przez Burmistrza zespół roboczy, przy wsparciu szkoleniowym, doradczym oraz metodycznym ze strony Związku Miast Polskich, pracuje nad diagnozą słabych i mocnych stron Jarosławia. Identyfikowane są również szanse i zagrożenia dla rozwoju miasta w kilku obszarach, w tym społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wdrażania standardów dostępności (obowiązkowe obszary), a także przestrzennym, finansowania rozwoju i inteligentnego zarządzania miastem.

Prace nad projektem potrwają do końca października 2020 roku. Po opracowaniu i złożeniu projektu i planów rozwoju do oceny przez ekspertów, wybranych zostanie ok. 15 projektów, które otrzymają dofinansowanie od 3 do 10 mln euro.

Praca Zdalna

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 część pracowników Urzędu Miasta Jarosławia pracuje w systemie pracy zdalnej. Nie oznacza to jednak zwolnienia prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do Programu Rozwój Lokalny. Współpraca z doradcami ze Związku Miast Polskich przebiega w formie telekonferencji. Członkowie Zespołu miejskiego uczestniczą również w organizowanych przez ZMP seminariach transmitowanych online.

Forum Rozwoju Lokalnego - otwarta platforma eksperckiej debaty

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Forum Rozwoju Lokalnego rozpoczyna cykl otwartych, bezpłatnych seminariów on-line dla przedstawicieli miast małych i średnich pod nazwą „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Seminaria będą poświęcone rozważaniom na temat własnych zasobów miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju lokalnego.

2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju" w ramach Programu „Rozwój lokalny".Było to pierwsze seminarium zorganizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Zapis seminarium dostępny TUTAJ

23 kwietnia Związek Miast Polskich odbyło się drugie już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem były wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego. 

7 maja Związek Miast Polskich zorganizował kolejne, trzecie już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem była transformacja cyfrowa jako mechanizm uruchamiania endogennych potencjałów małych i średnich miast. Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast - relacja z seminarium

4 czerwca miało miejsce, czwarte już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast. W załączeniu prezentacje ze spotkania. Zapis wideo seminarium.
18 czerwca - tematem piątego seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego były finanse samorządowe, źródła pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla przedsięwzięć inwestycyjnych, propozycje działań osłonowych rządu oraz spodziewane zmiany w funduszach unijnych. Zapis wideo seminarium

Antykryzysowa platforma rozwiązań dla miast - kolejne webinary

Polski Fundusz Rozwoju we współpracy ze Związkiem Miast Polskich organizuje kolejne webinary w ramach programu transformacji cyfrowej dla samorządów. Podczas wideokonferencji 17 czerwca Inpost zaprezentuje rozwiązanie Urząd24, które wdrożył w Gorzowie Wielkopolskim. Rozwiązanie umożliwia załatwianie spraw urzędowych szybko i bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Z kolei 18 czerwca można będzie zapoznać się z rozwiązaniem pod nazwą Radni.info, które ułatwia zarządzanie sesjami rady, dokumentacją, ale również przeprowadzanie spotkań rady w formie online.

Przypominamy, że celem projektu jest wsparcie samorządów w wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i realizację ich zadań w okresie epidemicznym, ułatwienie i przyspieszenie implementacji rozwiązań technologicznych oraz uporządkowanie chaosu informacyjnego w zakresie nowych technologii.

Na portalu pfrdlamiast.pl została utworzona specjalna platforma, łącząca potrzeby technologiczne miast z dostawcami innowacyjnych rozwiązań, którzy chcą ułatwić funkcjonowanie samorządów i oferują preferencyjne warunki testowania i korzystania ze sprawdzonych narzędzi. Warto zaznaczyć, że wszystkie spółki zdecydowały się zaoferować je za darmo, a po okresie specjalnej oferty proponują dalszą współpracę na korzystnych warunkach.

W najbliższym tygodniu odbędą się kolejne webinaria:

  • Webinarium w środę 17 czerwca o godz. 10.00 - Inpost Urząd24, 
  • Webinarium w czwartek 18 czerwca o godz. 10.00 - Radni.info - proste zarządzanie sesją rady gminy

 

Spotkanie Zespołu Roboczego

W dniu 06.03.2020 o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie Zespołu miejskiego ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu z doradcami delegowanymi przez Partnera Programu Rozwój Lokalny - Związek Miast Polskich: Markiem Gabzdylem - koordynatorem doradców miasta oraz Kamilem Niklewiczem. W spotkaniu wzięli udział specjaliści różnych branż zatrudnieni w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych.

Przedmiotem rozmów były założenia projektu oraz proces przygotowywania dokumentów strategicznych dla miasta Jarosławia. Omówiono szczegółowo pierwszy etap prac na Planem Rozwoju Lokalnego, który obok Planu Rozwoju Instytucjonalnego jest jednym z głównych dokumentów składanych przez wnioskodawców w II etapie konkursu. Jest to dokument wskazujący wiązki działań zmierzających do rozwiązania zdiagnozowanych problemów i pobudzających kreowanie jego wieloaspektowego rozwoju w wymiarach przede wszystkim środowiskowym, gospodarczym i społecznym.

W swojej prezentacji eksperci ze Związku Miast Polskich skupili się przede wszystkim na przestawieniu pierwszego etapu prac nad Planem Rozwoju Lokalnego. Przestawili opracowane w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim" finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nowe narzędzie diagnostyczne Monitor Rozwoju Lokalnego, które posłuży do przygotowania diagnozy miasta. Jest to narzędzie służące do syntetycznej oceny potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie ​i w relacji do innych gmin o podobnych funkcjach w strukturze osiedleńczej kraju. Jego funkcjonalności zostały pokazane na przykładzie wskaźników z obszarów Demografia, Rynek pracy i Gospodarka, Miasto Jarosław porównano do Jasła, Sanoka i Biłgoraja.

Spacer studyjny

Zespół projektowy „JarosLove - z miłości do ludzi" wraz z doradcami ze Związku Miast Polskich: Markiem Gabzdylem oraz Kamilem Niklewiczem w dniu 14 lutego 2020 roku zorganizowali spacer studyjny po Jarosławiu. Jego celem była konfrontacja posiadanych informacji z rzeczywistością, bliższe przyjrzenie się potencjałom i zasobom miasta, a także zapoznanie się z jego problemami. W trakcie spaceru zwiedzono liczne zabytki, będące dowodami bogatej historii i dziedzictwa miasta, ale także jednostki podległe miastu jak np. Miejski Zakład Komunikacji. Była to również okazja do spotkań z partnerami projektu, ponieważ tylko dzięki współdziałaniu można uzyskać najlepsze rezultaty. Podczas spotkania w PSONI Koło w Jarosławiu przedstawione zostały działania i cele stowarzyszenia, aby następnie móc się zastanowić nad wspólnymi działaniami w ramach projektu. Ostatnim odwiedzonym miejscem była Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, gdzie eksperci ze Związku Miast Polskich zapoznali się z jej historią, działalnością oraz jej wpływem na lokalne społeczeństwo. Bardzo ciekawym doświadczeniem było również zwiedzenie nowoczesnego, w pełni wyposażonego Centrum Symulacji Medycznej. Spacer studyjny pozwolił na zdefiniowanie wspólnych możliwych działań w ramach projektu „JarosLove - z miłości do ludzi"

Konsultacje społeczne na temat oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Jarosławia

„Sztuka musi wyjść do człowieka" to hasło najlepiej podsumowuje spotkania w ramach konsultacji społecznych na temat oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Jarosławia. Licznie zgromadzeni reprezentanci samorządów szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji sektora kultury oraz artyści, zaangażowali się w kreatywną dyskusję oraz warsztaty. Celem spotkania była dyskusja na temat oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Miejskiej Jarosław, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, omówienie idei i celu konsultacji społecznych oraz podstawowych założeń Programu Rozwój Lokalny, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy uwag i propozycji działań. Na tej podstawie zweryfikowane zasoby i walory istniejącej oferty, ale i przeanalizowano nowe rozwiązania.

 

Badanie ankietowe młodzieży

W lutym bieżącego roku odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Jarosławia Dariusza Tracza i dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Edyty Pytko z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w tym Panią Marta Kurpiel - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz  dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.

Efektem spotkania było przeprowadzenie badania ankietowego młodzieży klas maturalnych, w którym wzięło udział prawie 700 uczniów. Pytania dotyczące różnych obszarów m. in. lokalnego rynku pracy, oferty mieszkaniowej dla młodych ludzi pozwoliły na zebranie danych do opracowania diagnozy miasta na potrzeby Programu Rozwój Lokalny.

Zespół miejski

Na mocy zarządzenia nr 47/2020 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 10 lutego 2020 r. powołano Zespół miejski ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu Rozwój lokalny. W jego skład weszło 27 specjalistów różnych branż z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek podległych: MOPS MOSiR, JOKiS, CKiP, MZK, PWiK, PGKiM i JPK. Na kierownika Zespołu została powołana Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Edyta Pytko.

Głównym zadaniem Zespołu jest przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego. Przy opracowaniu dokumentacji Zespól będzie wspierany przez doradców delegowanych przez Partnera Programu „Rozwój Lokalny" - Związek Miast Polskich: Marka Gabzdyla - Koordynatora doradców miast, Kamila Niklewicza i Krzysztofa Markiela.

Biały wywiad

W lutym br. odbyło się spotkanie dotyczące nt. białego wywiadu przedstawicieli Związku Miast Polskich z Panem Waldemarem Paluchem  - Burmistrzem Miasta Jarosławia. Badanie miało na celu określenie nowych perspektyw rozwoju miasta w planach Burmistrza, jego marzeń jakie miasto chce zobaczyć za 20 lat.

Konferencja inaugurująca II etap prac

13.01.2020 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca II etap prac nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach Programu Rozwój Lokalny.

W spotkaniu z minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzatą Jarosińską-Jedynak wzięli udział przedstawiciele 54 miast wybranych w I etapie konkursu. Spotkaniem z ekspertami w Warszawie rozpoczęli oni okres intensywnych prac nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego przy kompleksowym wsparciu ze strony doradców Związku Miast Polskich i Norweskiego Związku Władz Regionalnych i Lokalnych.

Ze strony Jarosławia w konferencji uczestniczyli Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch, Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Edyta Pytko oraz Radny Miasta Jarosławia Marcin Nazarewicz.

Jarosław w II etapie programu "Rozwój Lokalny" - wsparcie miast

Jarosław, jako jedno z 54 miast, został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój lokalny" ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju średnich i małych miast w Polsce. O miejsce w kolejnym etapie walczyło 213 ośrodków, które przedstawiły instytucji oceniającej zarysy projektów. Komitet ds. Wyboru Projektów, na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających, podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

Przedstawiciele Gminy Miejskiej Jarosław z Biura Pozyskiwania Funduszy przy wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pracują obecnie nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego). Etap ten potrwa minimum 6 miesięcy, a ostateczny czas potrzebny na jego zakończenie  będzie uzależniony od tempa prac i przebiegu współpracy z ekspertami (doradcami).

Program „Rozwój lokalny" jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki - wyjaśniają przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln Euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. W ten sposób będą zdolne w pełni wykorzystać potencjał interwencji publicznej oferowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. 

Budżet tego programu wynosi 117 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 - 2021 oraz w 15 % - z budżetu państwa.

Złożono zarys projektu

Przedstawiciele Gminy Miejskiej Jarosław z Biura Pozyskiwania Funduszy przygotowali wstępny zarys projektowy pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" do Programu „Rozwój Lokalny" , adresowanego do 255 małych i średnich miast, będących w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Program, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przewiduje wdrożenie w ok. 15 miastach kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów, służących długookresowym celom rozwojowym miasta. Wnioski powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne, poprzez uwzględnienie działań z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W projekcie możliwe (nieobowiązkowe) jest też odniesienie do wymiarów: przestrzennego, finansowania rozwoju miasta, kulturowego, inteligentnego zarządzania miastem. Miasto Jarosław może pozyskać dofinansowanie o wartości od 3 do 10 mln Euro, przy dofinansowaniu w wysokości 100 %!

Wstępny zarys projektu przewiduje uwzględnienie prawie wszystkich wymiarów konkursowych m.in.:

JarosLove - z miłości do ludzi w ramach którego planowane są szerokie działania rozwijające społeczeństwo obywatelskie oraz poprawiające jakość życia Jarosławian, np. poprzez wzmocnienie lokalnego rynku pracy, szkolenia dla mieszkańców, Przedsiębiorczy JarosLove, spotkania biznesu
z nauką.

JarosLove - z miłości do natury przewidujący poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście (powietrza, wody, zieleni miejskiej) poprzez np.: nisko lub zeroemisyjne autobusy miejskie, zielone przystanki, ścieżki rowerowe, oszczędne oświetlenie ulic, inwestycje w zieleń miejską, recykling miejski, fotowoltaikę na budynkach użyteczności publicznej.

JarosLove - z miłości do technologii mającym na celu wdrożenie nowoczesnych technologii
w infrastrukturę miejską np. inteligentne sterowanie sygnalizacją, system rowerów miejskich, wprowadzenie Jarosławskiej Karty Miejskiej, system monitorowania miejsc parkingowych.

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/informacje-ogolne-o-programie/

Prawie 100 specjalistów na Szczycie dla Jarosławia

Szczyt dla Jarosławia to pierwsza tego rodzaju konferencja w mieście, której formuła zakładała kreatywną pracę w pięciu panelach skupiających specjalistów z tematów ważnych dla rozwoju miasta, m.in. dotyczących wsparcia i oferty dla przedsiębiorców, propozycji dla młodych, pomocy w realizacji pomysłów biznesowych, bezpieczeństwa, komunikacji i organizacji ruchu w mieście, potrzeb i działania Rad Dzielnic, NGOsów, kultury, turystyki, sportu i rekreacji liderów lokalnych oraz innych podmiotów. Szczyt, który odbył się 23 września 2019 r. w związku ze złożonym zarysem projektu „JarosLove  - z miłości do ludzi" miał na celu wspólne ustalenie problemów i potrzeb miasta, wypracowanie propozycji rozwiązań dla najważniejszych kwestii, pokazanie akcentów rozwojowych dla nowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta, a ponadto danie możliwości włączenia się w proces działania na rzecz wspólnego dobra, a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami.

Wydarzenie zaowocowało podpisaniem deklaracji wskazującej 25 kierunków i zadań dotyczących rozwoju miasta. Burmistrz Miasta Jarosławia zaprosił do wspólnej debaty w 5 panelach tematycznych niemal 100 przedstawicieli wielu środowisk mających wpływ na rozwój Jarosławia. W efekcie „burzy mózgów" sprawnie zdiagnozowano obszary wymagające intensywnych działań, wskazano także konkretne rozwiązania.

Spotkania w Dzielnicach

Burmistrz Waldemar Paluch rozpoczął cykl spotkań i wspólnych rozmów z mieszkańcami (ze wszystkich siedmiu dzielnic) o sprawach ważnych dla miasta. Zaproponował jarosławianom możliwość włączenia się w procesy podejmowania decyzji w kwestiach istotnych dla Jarosławia. Cykl jesiennych spotkań ma dodatkowy aspekt, ponieważ miasto Jarosław złożyło projekt pn. „JarosLove - z miłości do ludzi". W ten sposób rozpoczął się proces zbierania informacji o problemach miasta, ale również gromadzenie propozycji działań i pomysłów mieszkańców, które mają na celu między innymi poprawę jakości życia, poprawę jakości powietrza, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych.

Badanie ankietowe dotyczące miasta i transportu publicznego

W dniach 11-16 maja 2019 r. w ramach przygotowywania wstępnego zarysu projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi" do naboru z Programu „Rozwój Lokalny" przeprowadzone zostało badanie ankietowe w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu. Z jednej strony ankieterzy zbierali dane do badań marketingowych wielkości popytu w autobusach jarosławskiej komunikacji miejskiej, a z drugiej zapytywali pasażerów o najważniejsze problemy miasta natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Zebrano również wstępne propozycje działań oraz pomysły mieszkańców mające na celu między innymi poprawę jakości życia, poprawę jakości powietrza, zatrzymanie negatywnych trendów depopulacyjnych.