Strona główna » Zabytki » Reklamy » REKLAMY NA ZABYTKACH i nie tylko
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

REKLAMY NA ZABYTKACH i nie tylko

Sprawę reklam i urządzeń reklamowych na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach miejskich jednostek organizacyjnych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 14.01.2016 r.

Zarządzenie definiuje pojęcia reklamy, urządzenia reklamowego, tablicy reklamowej oraz szyldu zgodnie ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Zarządzenie określa „Zasady lokalizowania i kształtowania wyglądu reklam" oraz wysokość opłat za reklamy.

Zgoda na umieszczenie reklamy następuje w drodze decyzji administracyjnej lub pisemnej umowy, zawartej z Gminą Miejską Jarosław lub miejską jednostką organizacyjną, po uzyskaniu przez właściciela reklamy pozytywnej opinii dyrektora wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta.

Opinia wydawana jest na podstawie przedłożonego projektu plastycznego wykonanego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr l do zarządzenia, uwzgledniającego wymiary, kolorystykę i rodzaj użytego materiału oraz miejsce jej lokalizacji. Dla reklam wolnostojących lokalizacja powinna być przedstawiona na kopii mapy zasadniczej.

Wzór wniosku o wydanie opinii określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

Na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, wymagane jest pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozwolenie zwalnia od obowiązku uzyskania pozytywnej opinii dyrektora wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Jarosławia.

Umieszczanie reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach jednostek organizacyjnych jest odpłatne, o ile umieszczanie danej reklamy nie podlega opłacie za zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat określa załącznik nr 3 do zarządzenia.