Strona główna » Dla Mieszkańców » Mikroprojekt „Jarosław w sieci
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Mikroprojekt „Jarosław w sieci"

Informacje na temat projektu

JAROSŁAW W SIECI

 

bezpłatne szkolenia podnoszące umiejętności korzystania z Internetu, w tym e-usług publicznych

 

Gmina Miejska Jarosław w ramach projektu "W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przystąpiła do mikroprojektu pn. "Jarosław w sieci". Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, wartość dofinansowania wynosi 84 tyś. zł., w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 71 803,20 zł.

Celem projektu jest poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych wśród mieszkańców Jarosławia. Grupa docelową są jarosławianie, którzy w chwili przystąpienia do projektu ukończyli 25 rok życia, w tym osoby niepełnosprawne, nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu będzie można skorzystać z bezpłatnych szkoleń w następujących modułach tematycznych:

a)      Rodzic w Internecie,

b)      Mój biznes w sieci,

c)      Moje finanse i transakcje w sieci,

d)     Działam w sieciach społecznościowych,

e)      Kultura w sieci.

Projekt jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy nie potrafią korzystać z  Internetu oraz ci, którzy korzystają z niego w niewielkim stopniu, będą oni mogli uczestniczyć szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi).

Uczestnik może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach wszystkich modułów tematycznych.

Nabór uczestników:

Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od dnia 03 września 2018r. do dnia 5 października 2018 r. W przypadku wolnych miejsc zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do zakończenia projektu w sposób ciągły.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w wersji elektronicznej na stronie Organizatora www.jaroslaw.pl, a w wersji papierowej w siedzibie Organizatora Rynek 1 (Ratusz, parter pok. nr 2) oraz w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie miasta.

Podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Formularz zgłoszeniowy do udziału w mikroprojekcie „Jarosław w sieci" w ramach projektu „W sieci bez barier", można złożyć w siedzibie Organizatora Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1 parter, kancelaria pok. nr 2, a także w sekretariatach szkół podstawowych oraz przedszkoli na terenie miasta Jarosławia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można także wysłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław (liczy się data wpływu).

Szkolenia odbywać się  będą  w  dni  powszednie  od poniedziałku do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godzinach 14.00-17.00 lub 17.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-13.00 lub 13.00-16.00 w trzech edycjach:

a) 5 listopad 2018 r. - 6 styczeń 2019 r.,

b) 7 styczeń 2019 r. - 3 marca 2019 r.

c) 4 marca 2019 r. - 5 maja 2019 r.

Szkolenia odbywać się będą w wybranych placówkach Gminy Miejskiej Jarosław.

Szczegóły rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zawarte są w: Regulaminie naboru do mikroprojektu „Jarosław w sieci" w ramach programu „W sieci bez barier", dostępnym na stronie internetowej Organizatora lub pod nr tel. 16 624 87 87.

 

RODO

 

Zgodnie z art. 13. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:

a)    Administratorem danych osobowych na potrzeby związane z projektem jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży, 00-507 Warszawa.

b)   dane osobowe Uczestników gromadzone są wyłącznie na potrzeby projektu „W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

c)    podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

d)   Administrator ustala okres przechowywania danych osobowych Uczestników szkolenia do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

e)    przysługuje Państwu: prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego  jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

Tematy modułów szkoleniowych

 

„Rodzic w Internecie"

Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego" korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzicom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 

„Mój biznes w sieci"

 

Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e- administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 

„Moje finanse i transakcje w sieci"

 

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m. in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty - wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 

„Działam w sieciach społecznościowych"

 

Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m. in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

„Kultura w sieci"

 

Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka - Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.