Strona główna » Dla Inwestorów » Strefa Ekonomiczna – EURO-PARK MIELEC – Obszar Przemysłowy Jarosław
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Strefa Ekonomiczna – EURO-PARK MIELEC – Obszar Przemysłowy Jarosław

Gmina Miejska Jarosław należy do strefy ekonomicznej - Europark Mielec.

Z inicjatywy Starosty Jarosławskiego przy współpracy Burmistrza i Rady Miasta Jarosławia  min. na terenie miasta Jarosławia utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna funkcjonuje od 14 stycznia 2004 r.

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec - Podstrefa Jarosław 

Podstrefa Jarosław SSE liczy ogółem 14,5 ha.

Składają się na nią obszary położone na terenie:

-Gminy Miejskiej Jarosław - dawne ZPDZ JARLAN S.A. i Lear Corporation -4,8 ha

-Gminy Wiejskiej Jarosław - Tuczempy - 9,7 ha    

 

Woda: Dostawy realizowane są z ujęcia komunalnego magistralami o średnicy 150 mm i 110 mm.

Kanalizacja sanitarna: Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są poprzez sieć kolektorów do komunalnej oczyszczalni ścieków.

Kanalizacja deszczowa: Teren strefy posiada kanalizację deszczową.

Energia elektryczna: W pobliżu terenów strefy znajdują się linie 15 kV i 30 kV dysponujące rezerwami mocy odpowiednio 4,5 MW i 12 MW. Konieczna jest budowa stacji transformatorowych.

Energia cieplna: Dostawa energii cieplnej możliwa jest z kotłowni położonych na tym terenie.

Gaz: W pobliżu terenów strefy znajdują się gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.

Telekomunikacja: Świadczeniem usług telekomunikacyjnych zajmuje się Telekomunikacja Polska S.A., która zaspokaja wszystkie potrzeby w tym zakresie.

Komunikacja: Przez miasto Jarosław przebiegają:

-  droga międzynarodowa E 40 Korczowa - Kraków - Zgorzelec,

-  droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl,

-  droga wojewódzka nr 865 Jarosław - Bełżec,

-  droga wojewódzka nr 880 Jarosław - Pruchnik,

-  droga wojewódzka nr 870 Sieniawa - Jarosław,

-  droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl.

Rozwój w zakresie infrastruktury: Niezbędna jest budowa stacji transformatorowych.

 

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SSE EURO - PARK MIELEC

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień od podatku dochodowego.

Pomoc publiczna w strefie stanowi pomoc regionalną udzielaną przedsiębiorcy z tytułu:

  •     kosztów nowej inwestycji   - wielkość pomocy liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą,
  •     tworzenia nowych miejsc pracy - wielkości pomocy publicznej liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy     publicznej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników.

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla obszarów objętych mielecką strefą wynosi 50% dla przedsiębiorców dużych, dla średnich podwyższona jest o 10%, a dla małych o 20%.

 

  • Pozyskiwanie inwestorów

Przyjęta strategia rozwoju strefy wyznacza zasadnicze kierunki działań marketingowych mających na celu pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych. Zakłada się pozyskanie następujących inwestorów:

-  strategicznych, angażujących duży kapitał inwestycyjny, wykorzystujących w istotnej części grunty strefy i zatrudniających znaczną ilość pracowników - inwestycje typu "green-field"; działalność tych inwestorów wpłynie znacząco na dynamikę i charakter rozwoju strefy,

-  średnich przedsiębiorców, którzy zagospodarują istniejący majątek strefy,

-  małych i średnich przedsiębiorców z województwa podkarpackiego i małopolskiego,

-  prowadzących działalność usługową (bez zezwolenia) na rzecz obsługi przedsiębiorców działających w strefie.