Strona główna » Dla Mieszkańców » Gospodarka odpadami komunalnymi » Informacje dla mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Informacje dla mieszkańców

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

 • zmieszane odpady komunalne
- PUK EMPOL sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133/RIPOK Młyny, 37-522 Młyny 111 a;  

- Zakłady Usługowe "Południe" Sp. z o.o., ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków z instalacją w Przemyślu

 • odpady zielone - MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów iBiokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku

c) osiągnięte przez Gminę Miejską Jarosław wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych iszkła - 32,60 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00 %

d) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK:

- PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Racławicka 24, 37-500 Jarosław

czynny w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):
styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00

e) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U.2015.1688 z późn. zm.)
W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r. - PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Przemyska 15.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.)

I. do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych obowiązany jest :

 • Dystrybutor (tj. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna włańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - wg art. 37. ust. 1.
 • Dystrybutor, który dostarcza nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony - art. 37,Ust. 2.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 37, ust. 3.
 • Prowadzący punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna - art. 40, ust. 1

II. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt - art. 42, ust. 1,

III. W przypadku, o którym mowa w ust. II, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania - art. 42, ust. 2,

IV. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych - art. 42, ust. 1

V. Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:

 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 91, pkt 22),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu - art. 91, pkt 23),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 91, pkt 24),
 • wbrew przepisowi art. 40 ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 - art. 91, pkt 27.


ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI

Fot. M.Młynarska

1. 3 czerwca 2016 r. zmianie uległy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty wynosi 11,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 16,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zmiana stawek nie wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.

Dla nieruchomości niezamieszkałych ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w przypadku selektywnego
gromadzenia odpadów

w przypadku nieselektywnego
gromadzenia odpadów

0,06 m³ - 34,64 zł
0,11 m³ - 69,28 zł
0,12  m³ - 69,28 zł
0,24  m³ - 134,23 zł
1,1  m³ - 619,19 zł
KP-7 (7 m³) - 3420,70 zł

0,06 m³ - 45,47 zł
0,11 m³ - 90,93 zł
0,12  m³- 90,93 zł
0,24  m³ - 186,19 zł
1,1  m³ - 814,04 zł
KP-7 (7 m³) - 4763,00 zł


Zmiana stawek za pojemniki o określonej pojemności nie powoduje zmiany wysokości miesięcznej opłaty i konieczności złożenia nowej deklaracji.

2. Od 1 stycznia 2017 r. zaczęła obowiązywać ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku (np. ogródki działkowe) i wynosi:

- w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 36,00 zł,
- w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 50,00 zł.

Skorzystanie z tej formy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji.
Opłata z tego tytułu jest uiszczana przez zobowiązanego bez wezwania do dnia 10 września danego roku.


 

ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Fot. M.Młynarska

28 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę Nr 260/XXIV/2016 dot. m.in. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863, ze zm.).  

 

Rodziną wielodzietną jest rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - również rodzic (rodzice) zastępczy,
2) małżonek rodzica,
3) osoba/osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
4)  dziecko - również to, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość zwolnienia wynosi 50% miesięcznej opłaty za odpady komunalne należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi składający deklarację. Podstawą do uzyskania zniżki jest złożona nowa deklaracja (nowy wzór deklaracji), przyjmowana od 3 czerwca 2016 r.

Deklaracje mogą składać:
1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, inne, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Miejsce składania nowych deklaracji: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, kancelaria ogólna, parter, pok. nr 2. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Wzór nowej deklaracji można pobrać w kancelarii ogólnej, znajduje się też w zakładce Wzory deklaracji

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie miasta Jarosławia: 
- do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty,
- do 10 kwietnia
, obejmuje okres za marzec i kwiecień,
- do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec,
- do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień,
- do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik,
- do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jarosławia:
Kancelaria Ogólna, pokój nr 2 (parter);
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, pokój nr 18 (II piętro) oraz pod nr tel. 16 6248733, 166248789.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, ul. Racławicka 24 czynny jest w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):

styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00