Strona główna » Dla Mieszkańców » Gospodarka odpadami komunalnymi » Informacje dla mieszkańców
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Informacje dla mieszkańców

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

a) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

b) miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Jarosławia:

 • zmieszane odpady komunalne
- PUK EMPOL sp. z o.o., 34-451 Tylmanowa, os. Rzeka 133/RIPOK Młyny, 37-522 Młyny 111 a;  

- Zakłady Usługowe "Południe" Sp. z o.o., ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków z instalacją w Przemyślu

 • odpady zielone - MZK Leżajsk sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, Kompostownia Osadów iBiokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku

c) osiągnięte przez Gminę Miejską Jarosław wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania :

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych iszkła - 32,60 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100,00 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00 %

d) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK:

- PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, ul. Racławicka 24, 37-500 Jarosław

czynny w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):
styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00

e) zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DZ.U.2015.1688 z późn. zm.)
W ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017r. - PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Przemyska 15.

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688 z późn. zm.)

I. do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych obowiązany jest :

 • Dystrybutor (tj. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna włańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dystrybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt) w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany - wg art. 37. ust. 1.
 • Dystrybutor, który dostarcza nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony - art. 37,Ust. 2.
 • Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 37, ust. 3.
 • Prowadzący punkt serwisowy, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna - art. 40, ust. 1

II. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt - art. 42, ust. 1,

III. W przypadku, o którym mowa w ust. II, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania - art. 42, ust. 2,

IV. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przekazywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych - art. 42, ust. 1

V. Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto:

 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 1 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży - art. 91, pkt 22),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 2 nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy sprzętu - art. 91, pkt 23),
 • wbrew przepisowi art. 37 ust. 3 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych - art. 91, pkt 24),
 • wbrew przepisowi art. 40 ust. 1 nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pomimo, że zużyty sprzęt nie stwarza zagrożenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1 - art. 91, pkt 27.


ZNIŻKA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Fot. M.Młynarska

28 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę Nr 260/XXIV/2016 dot. m.in. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863, ze zm.).  

 

Rodziną wielodzietną jest rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - również rodzic (rodzice) zastępczy,
2) małżonek rodzica,
3) osoba/osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,
4)  dziecko - również to, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wysokość zwolnienia wynosi 50% miesięcznej opłaty za odpady komunalne należnej od każdej rodziny wielodzietnej, jaką ponosi składający deklarację. Podstawą do uzyskania zniżki jest złożona nowa deklaracja (nowy wzór deklaracji), przyjmowana od 3 czerwca 2016 r.

Deklaracje mogą składać:
1) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej,
2) zarządcy nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wielorodzinnej), w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, inne, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Miejsce składania nowych deklaracji: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, kancelaria ogólna, parter, pok. nr 2. Deklaracje można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@um.jaroslaw.pl

Wzór nowej deklaracji można pobrać w kancelarii ogólnej, znajduje się też w zakładce Wzory deklaracji

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami na terenie miasta Jarosławia: 
- do 10 lutego, obejmuje okres za styczeń i luty,
- do 10 kwietnia
, obejmuje okres za marzec i kwiecień,
- do 10 czerwca, obejmuje okres za maj i czerwiec,
- do 10 sierpnia, obejmuje okres za lipiec i sierpień,
- do 10 października, obejmuje okres za wrzesień i październik,
- do 10 grudnia, obejmuje okres za listopad i grudzień.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Jarosławia:
Kancelaria Ogólna, pokój nr 2 (parter);
Wydział Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska, pokój nr 18 (II piętro) oraz pod nr tel. 16 6248733, 166248789.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów, ul. Racławicka 24 czynny jest w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt):

styczeń - marzec godz. 7.00-15.00
kwiecień - październik godz. 7.00-17.00
listopad - grudzień godz. 7.00-15.00
w każdą ostatnią sobotę miesiąca godz. 10.00-14.00