Strona główna » Zabytki » Reklamy » KTO UZGADNIA I DLACZEGO?
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

KTO UZGADNIA I DLACZEGO?

UWAGA!

Właściciel reklamy bądź szyldu zobowiązany jest do utrzymania ich we właściwym stanie technicznym i estetycznym!

  • Umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 36 ust.1 p.10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).


Warto przeczytać:
Agnieszka Sławomirska, Reklama na zabytkach. 

  • Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej (art.29 i 30 Prawo budowlane Dz.Uz. 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
Warto przeczytać:

Sytuowanie nośników reklamowych na podstawie zgłoszenia i pozwolenia na budowę


  • Umieszczenie reklam w pasach drogowych wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę (art. 40 ust. 1, p. 3, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115. ) Wysokość stawek opłat ustala, dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. (Uchwała Nr 98/XII/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.05.2007 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych).
  • Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usuwania ze ścian budynków, ogrodzeń, rynien oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku napisów i rysunków, nieaktualnych ogłoszeń, plakatów, afiszy itp. (§ 16 Uchwały Nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006 r.).