Strona główna » O Jarosławiu » Złote odznaki „Za zasługi dla miasta Jarosławia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Złote odznaki „Za zasługi dla miasta Jarosławia"

 1. Stanisław Hajnus - Burmistrz Miasta Jarosławia w kadencji 1990-94, członek Zarządu miasta Jarosławia, radny Rady Miasta „w uznaniu zasług dla rozwoju miasta w odrodzonym samorządzie oraz za osobiste świadectwo wiary, szlachetności, prawości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka" (27.06.1997).

 2. Jerzy Szmigielski - Dyrektor MPWiK „za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa oraz rozbudowę inwestycji wodociągowych na terenie miasta" (27.06.1997).

 3. Maria Piłakowska - dyplomowana pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej „za wieloletnią, ofiarną pracę oraz osobiste poświęcenie i bezinteresowną pomoc w ratowaniu ludzkiego życia" (27.06.1997).

 4. Andrzej Kardasiński - długoletni pracownik i zawodnik Jarosławskiego Klubu Sportowego „za aktywną postawę działacza sportowego oraz popularyzację kultury fizycznej wśród młodzieży" (27.06.1997).

 5. Władysław Goryl - ppor. Wojska Polskiego w stanie spoczynku „za odwagę, waleczność, postawę patriotyczną, miłość Ojczyzny okazaną w czasie walk we wrześniu 1939 r. w wojnie obronnej na terenie Westerplatte" (31.10.1997).

 6. Stanisław Lenar - prof. PLSP, artysta rzeźbiarz „za pracę pedagogiczną i rozwijanie talentu plastycznego wśród uczniów PLSP w Jarosławiu, a także za całokształt działalności artystycznej, wśród której szczególne miejsce zajmują prace na rzecz Jarosławia i jego mieszkańców" (28.12.1998).

 7. Elżbieta Dąbrowska - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarosławiu „za długoletnią, rzetelną i sumienną pracę pedagogiczną oraz rozwijanie talentu muzycznego i literackiego wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie Towarzystwa Muzycznego, a także za osobiste zaangażowanie w budowę nowego budynku szkoły" (6.09.1999).

 8. Ks. Prałat Marian Rajchel - pierwszy proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Jarosławiu i Dyrektor Radia „Ave Maria" „jako dowód wdzięczności za gorliwość apostolską, umiejętność odkrywania dobra w drugim człowieku, pomoc świadczoną o każdej porze dnia i nocy, nawet w trudnych czasach internowania i stanu wojennego, zatroskanie o prawidłowe spojrzenie na cel życia przez organizowanie pieszych pielgrzymek, a szczególnie za zaangażowanie w dzieło ewangelizacji i autentyczne świadectwo życia w prawdzie" (13.12.1999).

 9. Ks. mjr Andrzej Surowiec - proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, Kapelan Garnizonu Jarosławskiego „za szczególne zaangażowanie sił, woli i serca w budowę nowego kościoła pw. Chrystusa Króla, przepięknego dzieła współczesnej sztuki sakralnej poświęconego jako wotum za 2000 lat chrześcijaństwa, oraz wieloletnią działalność kulturalną i społeczną, duży wkład pracy w realizację nowoczesnej wizji pracy duszpasterskiej poprzez stworzenie znakomitych warunków dla powstania i rozwoju wielu stowarzyszeń i grup wspólnotowych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z terenu miasta i okolic" (13.12.99).

 10. Bronisław Hess - Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu „za postawę patriotyczną, przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną i kombatancką, a także osobiste zaangażowanie w kultywowanie miejsc pamięci narodowej" (13.11. 2000 r.).

 11. Stanisław Zasowski „za długoletnią pracę społeczną, osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój miasta, a także inicjowanie upamiętnienia wielu faktów historycznych i działalność na rzecz obronności kraju" (13.11.2000).

 12. Roman Zeman - lekarz stomatologii „za osobisty wkład w powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ‘Solidarność' w Jarosławiu a także za działalność społeczną i charytatywną" (13.11.2000).

 13. Kazimierz Tokarz, Prezes Koła Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Jarosławiu „za postawę patriotyczną, przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną i publikacje będące osobistymi wspomnieniami z lat wojny i okupacji" (13.11.2000).

 14. Zofia Garczyńska - Prezes Związku Sybiraków Oddział Wojewódzki w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu „za wieloletnią działalność na rzecz odkrywania białych kart historii, przekazywanie młodym pokoleniom własnych doświadczeń z okresu deportacji na Sybir, a także za działalność społeczną i patriotyczną" (18.12.200).

 15. Minister Aleksander Grad „za szczególne osobiste zaangażowanie oraz konsekwentne działanie mające na celu przyznanie COM Jarosław tomografu komputerowego" (18.12.2000).

 16. mgr inż. Barbara Bernatowicz-Wisz - Zastępca Prezesa i długoletni Pracownik Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu „w uznaniu zasług na rzecz społeczności miasta Jarosławia szczególnie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jak również za pełną zaangażowania i kompetencji pracę w Radzie Miasta Jarosławia i powołanych przez nią stałych komisjach" (22.10.2001).

 17. Ks. dr Franciszek Rząsa - Dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu „za osobiste zaangażowanie woli i serca w odnowę zabytkowego Kościoła św. Mikołaja i św. Stanisława oraz bezgraniczne oddanie się i pomoc dzieciom z rodzin potrzebujących" (26.11.2001).

 18. Ojciec dr Albin Sroka - miłośnik historii i założyciel Jarosławskiego Stowarzyszenia Charytatywnego im. Ojca Pio „za ogromny wkład pracy w propagowanie historii zakonu franciszkańskiego, a także miasta Jarosławia i regionu poprzez liczne wydawnictwa i publikacje. Troska O. Albina zarówno o ducha jak i o ciało człowieka przejawia się w życzliwości i formacji duchowej wiernych oraz w promowaniu zdrowego trybu życia" (26.11.2001).

 19. Ks. Prałat Aleksander Kustra - proboszcz parafii pw. Bożego Ciała oraz wieloletni Dziekan w Jarosławiu, „za świadectwo wierności nauce Kościoła, głęboki patriotyzm i wrażliwość na potrzeby człowieka. Ks. Prałat jako człowiek bezkompromisowy, znawca historii i sztuki słynie z kazań, w których poucza i napomina jak zachować wolność i godność chrześcijanina" (26.11.2001).

 20. Halina Stanowska - długoletni Kierownik Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu „za osobiste zaangażowanie oraz duży wkład pracy w upowszechnianie i popularyzację czytelnictwa oraz troskę i pomoc dzieciom z rodzin patologicznych. Skromność, pogoda ducha, ciepło i życzliwość gromadziły wokół niej liczne grono młodych czytelników kształtując ich charaktery i umysły" (26.11.2001).

 21. Ks. Tadeusz Zych, proboszcz parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Wicedziekan Dekanatu Jarosław I, który „jako Parafialny Asystent Akcji Katolickiej i Dekanalny Duszpasterz Rodzin wniósł duży wkład w integrację środowisk katolickich dzielnicy Dolnoleżajskiej w Jarosławiu, pracę z młodzieżą oraz akcje charytatywne o zasięgu ponadparafialnym" (30.12.2002).

 22. Krystyna Rajtar, Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu za długoletnią pracę społeczną, osobisty wkład, życzliwość i okazywane serce w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi oraz ogromne zaangażowanie w powstanie nowatorskiego w skali kraju Grupowego Domu Rodzinnego, a także w uznaniu zasług dla nawiązania trwałej współpracy z organizacjami pozarządowymi" (30.12.2002).

 23. Zenon Barszcz, wieloletni członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu „za długoletnią pracę społeczną, osobisty wkład, życzliwość i okazywane serce w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi oraz ogromne zaangażowanie w powstanie nowatorskiego w skali kraju Grupowego Domu Rodzinnego, a także w uznaniu zasług dla nawiązania trwałej współpracy z organizacjami pozarządowymi" (30.12.2002).

 24. Ryszard Trunkwalter, wieloletni członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiuza długoletnią pracę społeczną, osobisty wkład, życzliwość i okazywane serce w pracy z ludźmi niepełnosprawnymi oraz ogromne zaangażowanie w powstanie nowatorskiego - w skali kraju Grupowego Domu Rodzinnego, a także w uznaniu zasług dla nawiązania trwałej współpracy z organizacjami pozarządowymi" (30.12.2002).

 25. Mieczysław Biliński, Senator RP w latach 1993 - 1997, wieloletni pedagog-wychowawca młodych pokoleń, aktywny członek Towarzystwa im. Anny Jenke „za długoletnią pracę z młodzieżą, przekazywanie wiedzy i wartości chrześcijańskich w licznych publikacjach i wystąpieniach, a także osobiste zaangażowanie woli i serca w powstanie kaplicy szpitalnej przy SP ZOZ w Jarosławiu. Jako człowiek dobry i wrażliwy wielokrotnie swoją postawą okazywał życzliwość i pomoc ludziom niepełnosprawnym" (30.12.2002).

 26. prof. zwycz. dr hab. inż. Antoni Jarosz, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu do 2005 r., „za ogromny wkład w utworzenie Uczelni oraz pozyskanie środków finansowych na zakup terenów i obiektów oraz ich adaptację stwarzając właściwe warunki pracy naukowo-dydaktycznej" (30.12.2002).

 27. Helena Mazur, długoletnia działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu, „za wielkie zaangażowanie w pracę dydaktyczną z młodzieżą szkół powiatu jarosławskiego poprzez promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień, honorowe krwiodawstwo oraz oddanie się we wszelkich akcjach pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przez los. Jej osobowość i wysoka aktywność społeczna zasługuje na szczególne uznanie" (23.06.2003).

 28. Zofia Tkaczyk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Jarosławiu w latach 1993-1997 „za osobisty wkład pracy w działalność Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke propagowanie idei jakie swoim życiem i pracą przekazywała służebnica Boża Anna Jenke. Życzliwość p. Zofii Tkaczyk jej otwarte serce i ogromne zaangażowanie w pomoc dzieciom z rodzin patologicznych zasługuje na szczególne uznanie" (23.06.2003).

 29. Maria Lewandowska, długoletni pedagog i wychowawca Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarosławiu, odznaczona nagrodą Ministra Oświaty III stopnia „za społeczną pracę, patriotyczną postawę i wielkie oddanie w pracę na rzecz wychowania młodego pokolenia. Jej postawa zasługuje na uznanie jako przykład wzorowego nauczyciela troszczącego się o dobro Ojczyzny i przyszłych obywateli" (23.06.2003).

 30. Wiktor Bojarski, długoletni Prezesowi i członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Oddział w Krakowie „za osobiste wielkie zaangażowanie w integrację środowiska mieszkańców Krakowa pochodzących z Jarosławia oraz popularyzację osiągnięć naszego miasta wśród mieszkańców Krakowa" (21.06.2004).

 31. Zbigniew Nartowski, aktywny działacz Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Oddział w Krakowie „za wybitne osiągnięcia na odcinku integracji środowiska seniorów harcerskich na terenie Krakowa i okolic wywodzących się z naszego miasta a także za działania na rzecz zachowania w pamięci wybitnych obywateli Jarosławia poprzez prezentowanie ich sylwetek między innymi w Rocznikach Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia" (21.06.2004).

 32. Anna Gajda, nauczycielka i poetka "za wieloletnią działalność z młodzieżą i dziećmi, chlubną promocję miasta oraz jej własny, piękny dorobek poetycki" (25.10.2004).

 33. Maria Strobach, członek Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Praca", „za długoletnią działalność na rzecz zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych" (25.10.2004).

 34. Antoni Sękiewicz, były przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów „Praca" „za osobisty wkład, życzliwość i okazywane serce osobom niepełnosprawnym" (25.10.2004).

 35. Janina i Władysław Wyczawscy - właściciele dworu „Hetman" w Jarosławiu, „za wieloletnią, bezinteresowną pomoc środowisku osób zajmujących się działalnością literacką - szczególnie w zakresie tworzenia poezji oraz pomoc środowisku osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia i regionu Podkarpacia" 25.04.2005

 36. Stanisław Jucha, radny Rady Miasta Jarosławia „za wieloletnią zaangażowaną działalność w strukturach samorządu lokalnego oraz osobisty wkład w tworzenie i rozwój spółdzielczości mieszkaniowej w Jarosławiu" (20.06.2005).

 37. Roman Śliwiński - prezes drużyny Sokołów Znicz Jarosław „za wybitne zasługi na rzecz rozwoju sportu, a w szczególności dyscypliny koszykówki męskiej na terenie miasta Jarosławia oraz w osiąganiu przez drużynę Sokołów Znicz Jarosław awansu do ekstraligi koszykówki" (24.04.2006).

 38. Stanisław Gierczak - trener drużyny Sokołów Znicz Jarosław „za wybitne zasługi na rzecz rozwoju sportu, a w szczególności dyscypliny koszykówki męskiej na terenie miasta Jarosławia oraz w osiąganiu przez drużynę Sokołów Znicz Jarosław awansu do ekstraligi koszykówki" (24.04.2006).

 39. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu za 50-letnią odpowiedzialną służbę na rzecz mieszkańców Jarosławia i okolicznych miejscowości, wdrażanie nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków, właściwie prowadzoną politykę inwestycyjną przy realizacji zadań statutowych w celu poprawy jakości świadczonych usług i lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz za efektywną współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia przy pozyskiwaniu środków unijnych na realizacje ważnych i kosztownych inwestycji" (28.08.2006).

 40. prof. nadzw. dr hab. Roman Fedan - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu w latach 2005-2007 „za wielki trud i zaangażowanie w kierowaniu Uczelnią oraz osobisty wkład w podejmowanie działań prowadzących do podniesienia renomy PWSZ miedzy innymi przez powstanie nowych kierunków nauczania i nawiązanie współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce" (30.08.2007).

 41. Antoni Maria Kraus „za wieloletnie zaangażowanie w działalność promującą twórczość urodzonego w Jarosławiu poety i publicysty - Jerzego Hordyńskiego, za inicjatywę organizowania Konkursu Recytatorskiego i Poetyckiego, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych Jarosławia oraz za osobisty wkład w powstanie Oddziału Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w Warszawie" (26.05.2008).

 42. Mariusz Mituś - Przewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu "za wieloletni, osobisty wkład i zaangażowanie na rzecz budowy wspierania systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w Jarosławiu, które przyczyniły się do powstania Zakładu Aktywności Zawodowej, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Galerii Przedmiotu, dwóch filii Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Centrum Informacji Prawnej i Poradnictwa dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i ich Rodzin" (25.08.2008).

 43. Jan Wilk - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu "za aktywną działalność na rzecz zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, szczególny wkład w pozyskiwanie środków finansowych oraz opracowanie i nadzór nad powstaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu" (25.08.2008).

 44. Łucjan Oronowicz - Elektor Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu "za osobisty wkład i zaangażowanie w pomoc udzielaną środowisku osób niepełnosprawnych, którym każda forma wsparcia jest niezbędna i służy ich prawidłowemu funkcjonowaniu" (25.08.2008).

 45. Ks. Henryk Rykała - Rektor kościoła pw. Świętego Ducha „za szczególne zaangażowanie sił, woli i serca dla zawierzenia miasta Jarosławia i okolic Sercu Bożemu, uwieńczone pomnikiem Chrystusa Króla oraz za świadectwo wierności nauce Kościoła, głęboki patriotyzm i wrażliwość na potrzeby człowieka" (24.11.2008).

 46. Stanisław Zwoliński - prezes Światowego Związku Byłych Żołnierzy AK Oddział w Jarosławiu „za odwagę, waleczność, postawę patriotyczną i miłość Ojczyzny okazaną w czasie walk o wolną i niepodległą Polskę oraz za przekazywanie poprzez publikacje własnych doświadczeń z tego okresu" (24.11.2008).

 47. Maria Kaczor „za wieloletnią pomoc w ratowaniu życia ludzkiego, pionierskie działania na niwie anestezjologii w jarosławskim szpitalu, a także za pełną zaangażowania i kompetentną pracę w strukturach samorządu lokalnego" (24.11.2008).

 48. Krystyna Kieferling „za wkład w upowszechnianie historii i kultury miasta Jarosławia poprzez liczne publikacje. Jako wybitny znawca dziejów miasta i regionu zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu społecznym i kulturalnym naszego miasta, a także wpisuje się w poczet najwybitniejszych historyków Jarosławia" (24.11.2008).

 49. Józef Marmurowicz - przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża „w uznaniu zasług na rzecz ratowania życia ludzkiego m.in. poprzez stworzenie opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej nad obłożnie chorymi oraz za osobisty wkład i zaangażowanie w propagowanie idei krwiodawstwa" (24.11.2008).

 50. Doc. dr inż. Stanisław Ropski - członek Zespołu Naukowego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie „za długoletnią pracę  zaangażowanie i trud włożony w dzieło ratowania jarosławskiej starówki przed katastrofą budowlaną" (10.06.2009).

 51.  Dr inż. Stefan Jóżkiewicz - członek Zespołu Naukowego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie „za długoletnią pracę  zaangażowanie i trud włożony w dzieło ratowania jarosławskiej starówki przed katastrofą budowlaną" (10.06.2009).

 52.  Dr inż. Zdzisław Kohutek - członek Zespołu Naukowego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie „za długoletnią pracę  zaangażowanie i trud włożony w dzieło ratowania jarosławskiej starówki przed katastrofą budowlaną" (10.06.2009).

 53.  Dr inż. Ryszard Czekanowski - członek Zespołu Naukowego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie „za długoletnią pracę  zaangażowanie i trud włożony w dzieło ratowania jarosławskiej starówki przed katastrofą budowlaną" (10.06.2009).

 54. Mgr inż. Czesław Kwieciński - członek Zespołu Naukowego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie „za długoletnią pracę  zaangażowanie i trud włożony w dzieło ratowania jarosławskiej starówki przed katastrofą budowlaną" (10.06.2009).

 55. Zdzisław Szewczyk - Prezes Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu, radny Rady Miasta Jarosławia w latach 1990 - 1994 „za patriotyczną postawę, przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną i kombatancką, a także zaangażowanie w kultywowanie miejsc pamięci narodowej" (31.08.2009).

 56. Eugeniusz Turek - członek Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu, radny Rady Miasta Jarosławia w latach 1990 - 1994 i 1998 - 2002, długoletni Przewodniczący Rady Dzielnicy Nr 6 „za patriotyczną postawę, przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom, działalność kombatancką oraz za długoletnią pracę społeczną, osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój miasta" (31.08.2009).

 57. Jan Kisiel - Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Jarosławiu „za patriotyczną postawę, przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną" (31.08.2009).

 58. Kazimierz Kopeć - członek Zarządu Oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jarosławiu „za przekazywanie własnych doświadczeń z okresu wojny młodym pokoleniom oraz działalność społeczną i kombatancką, a także osobiste zaangażowanie w ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej więźniom obozów koncentracyjnych" (31.08.2009).    

 59. doc. dr hab.  Stanisław Sobocki - "za społeczną i patriotyczną postawę, wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz ratowania życia ludzkiego, a także za wieloletnia aktywną działalność na rzecz samorządu lokalnego" (18.12.2009).

 60. dr Grażyna Stojak - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, za zaangażowanie i niewspółmierne - jak na okres ponad rocznej współpracy z Gminą Miejską Jarosław - efekty w dziele ratowania jarosławskiego dziedzictwa kulturowego. Wiedza merytoryczna oraz wsparcie finansowe poprzez dotacje WKZ umożliwiły realizację ogromnego zakresu robót remontowo-konserwatorskich, przede wszystkim przy kolegiacie pw. Bożego Ciała, dawnym klasztorze benedyktynek, kościele oo. Franciszkanów (OFM) oraz oo. Dominikanów (OP), a także budynkach użyteczności publicznej: Ratusza, PG nr 1 oraz SP nr 6 w Jarosławiu (04.01.2010).

 61. Prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska - pracownik naukowy w Instytucie Technologii Elektronicznej w Warszawie - za niezwykły wkład w pomnożenie, utrwalenie oraz ochronę dziedzictwa duchowego i materialnego Jarosławia. Dzięki jej staraniom odsłonięto pomnik poświęcony dr. Stanisławowi Bylinie, pomnik poświęcony kpt. Władysławowi Kobie, a także pomnik Związku Inwalidów Wojennych (28.06.2010).  

 62. płk. dypl. Robert Matysek - dowódca 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - za udział w misjach pokojowych w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2009-2010, członek Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 3 w Jarosławiu, uczestnik misji pokojowych w Iraku. Pełniąc funkcję Dowódcy Jarosławskiego Garnizonu podejmuje i wspiera inicjatywy mające wpływ na rozwój wiedzy i świadomości patriotycznej wśród lokalnej społeczności (25.10.2010).

 63. mjr mgr Dariusz Tyl - zastępca Dowódcy 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich - za aktywną i pełną zaangażowania współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia przy organizacji uroczystości miejskich i regionalnych inicjowanych przez Burmistrza Miasta Jarosławia (25.10.2010).

 64. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Jarosławiu - za 60-letnią odpowiedzialną służbę na rzecz mieszkańców miasta Jarosławia, właściwą realizację zadań statutowych zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług oraz trafną politykę inwestycyjną w celu lepszego zaspakajania potrzeb mieszkańców, a także za efektywną współpracę z Urzędem Miasta Jarosławia przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remonty budynków wielomieszkaniowych (31.01.2011).

 65. Dariusz Tracz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie - za wszechstronną pomoc Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz innym instytucjom i organizacjom z terenu miasta Jarosławia w rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców, za zaangażowanie w pozyskiwanie środków inwestycyjnych na modernizację Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, remont Schroniska dla osób bezdomnych w Jarosławiu, rozwój infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym, a szczególności za wsparcie dla miasta w realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (27.02.2012).

 66. Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie - „za wszechstronną pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych na terenie miasta Jarosławia, za zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych dla placówek oświatowych, w tym w szczególności na modernizacje inwestycji oświatowych oraz za wsparcie dla miasta w realizacji programów rządowych" (24.09.2012).

 67. Ojciec Jacek Skupień OP - przeor klasztoru oo. Dominikanów, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej - „za oddaną posługę duszpasterską mieszkańcom miasta Jarosławia, bezinteresownie okazywane serce ludziom potrzebującym pomocy oraz wielkie osobiste zaangażowanie w obronie poszanowania godności i wolności drugiego człowieka, a także kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej jarosławian" (29.10.2012). 

 68. Wiesław Kaczor - Dyrektor Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - „za zasługi poniesione w procesie przygotowania i realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" (17.12.2012). 

 69. Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu RP - „za zasługi poniesione w procesie wdrażania do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" (17.12.2012). 

 70. Tomasz Kulesza - Poseł Na Sejm RP - „zasługi poniesione w procesie wdrażania do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" (17.12.2012). 

 71. Cezary Grabarczyk - Wicemarszałek Sejmu RP - „za zasługi poniesione w procesie wdrażania i realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" (17.12.2012). 

 72. Sławomir Nowak - Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - „za zasługi poniesione w procesie realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4" (17.12.2012). 

 73. Maria Węglarz - za wieloletnią, pełną kompetencji i zaangażowania pracę na rzecz ratowania życia ludzkiego, a w szczególności pionierskie działania w dziedzinie diabetologii oraz wyjątkową życzliwość, sumienność i autentyczną troskę o pacjentów (20.05.2013).

 74. Tadeusz Horwath - długoletni prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Jarosławiu - za całokształt pracy zawodowej i społecznej oraz osobisty wkład i zaangażowanie w rozwój Koła Terenowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na terenie miasta (25.11.2013).

 75. Jadwiga Nowosiad - chórmistrzyni, nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu - w uznaniu zasług za wieloletnią pracę pedagogiczną i rozwijanie talentu muzycznego wśród dzieci i młodzieży oraz osobiste zaangażowanie w rozwój kultury na terenie miasta (25.11.2013).

 76. Ojciec Józef Kiełbasa OFM - gwardian klasztoru oo. Franciszkanów, proboszcz parafii Świętej Trójcy - za oddaną posługę duszpasterską mieszkańcom miasta Jarosławia, okazywane serce ludziom potrzebującym pomocy, a także za bezinteresowne udostępnienie terenów klasztoru dla społeczności lokalnej (25.11.2013).

 77. Anna Korczewska - długoletni Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu - za aktywną działalność na rzecz jarosławskiej oświaty oraz szczególne zaangażowanie w krzewieniu idei integracji społecznej (22.02.2016).

 78. Stanisław Słota - długoletni Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu - za znaczący wkład w rozwój miasta Jarosławia oraz osobiste zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość w niesieniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym (22.02.2016).

 79. Barbara Bąk - Sekretarz Miasta Jarosławia w latach 1990-2003, Radna Rady Miasta Jarosławia II kadencji, Radna Rady Powiatu Jarosławskiego I kadencji i Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Jarosławiu w latach 2008-2018 - za osobiste zaangażowanie, profesjonalizm i otwartość w pracy na rzecz mieszkańców Miasta (27.09.2018).

 80. Barbara Maziarka - Skarbnik Miasta Jarosławia - za 25-letnią rzetelną pracę na stanowisku Skarbnika Miasta Jarosławia oraz osobiste zaangażowanie i profesjonalizm w tworzeniu i realizacji polityki finansowej Miasta (27.09.2018).