Strona główna » Zabytki » Reklamy » POZYTYWNE PRZYKŁADY nośników reklamowych i reklam
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

POZYTYWNE PRZYKŁADY nośników reklamowych i reklam

Jeżeli jest mowa o:

„ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne;

„reklamie" - należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

„urządzeniu reklamowym" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

„tablicy reklamowej" - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami,
o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

„szyldzie" - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą
o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Postanowienia dotyczące kształtowania wyglądu i rozmieszczenia nośników reklamowych i reklam na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Jarosławia.

1.              Urządzenia reklamowe należy:

a)      formować jednorodnie plastycznie, z uwzględnieniem indywidualnych cech architektonicznych, kulturowych i historycznych poszczególnych wnętrz i ciągów przestrzeni ogólnodostępnej,

 

Rzeszów
Rzeszów
Kraków
Kraków
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

b)      utrzymać w stonowanej, jednolitej kolorystyce, gamie monochromatycznej korespondującej z otoczeniem (tłem),

 

Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Wrocław
Wrocław
Gdańsk
Gdańsk

c)      lokalizować lub montować w taki sposób by nie niszczyły obiektów architektonicznych i nie przysłaniały widoków na obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków lub obiektów będących dobrem kultury współczesnej, pomników, rzeźb i miejsc pamięci narodowej,

 

Sandomierz
Sandomierz
Lublin
Lublin
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk

d)      potykacze reklamowe nie powinny przekraczać wym. 90 x 60 cm, a ze zwieńczeniem ozdobnym wys. 115 cm. W celu ograniczenia ilości potykaczy, utrudniających ruch pieszych, zaleca się wystawienie maksymalnie dwóch potykaczy przy kamienicy, bez względu na ilość prowadzonych działalności (proponuje się potykacze z powierzchnią reklamową dwu lub trójdzielną, reklamujące więcej niż jednego przedsiębiorcę).

 

Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa

2.             Tablice reklamowe i szyldy należy:

a)    dostosować do kompozycji architektonicznej elewacji pod względem formy i rozmiaru, z uwzględnieniem osi pionowych i poziomych (wyznaczonych osiami okiennymi
i drzwiowymi oraz detalami architektonicznymi: gzymsami, pilastrami, boniami itd.),

Sandomierz
Sandomierz
Sandomierz
Sandomierz

b)    lokalizować w taki sposób by nie przysłaniały ozdobnych elementów architektonicznych budynków,

 

 

Rzeszów
Rzeszów
Wrocław
Wrocław
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Gdańsk

c)    lokalizować w części parterowej - poniżej gzymsu oddzielającego parter od wyższych kondygnacji,

 

Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Świdnica
Świdnica
Zamość
Zamość
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Gdańsk
Gdańsk
Warszawa
Warszawa

d)    utrzymać w stonowanej, jednolitej kolorystyce, gamie monochromatycznej korespondującej z otoczeniem (tłem),

 

Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Rzeszów
Rzeszów

e)    lokalizować w taki sposób by powierzchnie ekspozycyjne tablic wolnostojących usytuowane były prostopadle lub równolegle do elementów istniejącego zagospodarowania przestrzeni: osi jezdni, elewacji budynków, linii ogrodzenia,

f)   w przypadku więcej niż jednej wolnostojącej tablicy reklamowej, lokalizować w sposób zapewnianiający ład przestrzenny - tworząc szpaler lub inną czytelną i harmonijną kompozycję (jednakowe wysokości, kąt usytuowania tablic),

g)    fundamenty tablic należy zagłębić i zamaskować w gruncie  (dopuszcza się fundament powyżej gruntu w formie ozdobnej, estetycznej).

WARTO ZOBACZYĆ!

Warto zobaczyć przewodnik umieszczania nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską autorstwa prof. Bogusława Szmygina oraz Anny Fortuna-Marek. Jest to jedno z pionierskich tego typu opracowań w naszym kraju, z bogatym materiałem fotograficznym pokazującym dobre i złe praktyki.

Zasady rozmieszczania i montażu szyldów warto prześledzić w publikacji „Szyldy na Starym Mieście w Warszawie. Dobre praktyki dla właścicieli i użytkowników" opracowane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie

 

 

Pozytywne przykłady urządzeń reklamowych i reklam przedstawione na stronie powinny być wskazówką oraz inspiracją do działań w zakresie reklam w naszym mieście.  
Gdańsk
Gdańsk
Jarosław
Jarosław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Wrocław
Rzeszów | Fot. J. Stęchły
Rzeszów
Fot. J. Stęchły