Strona główna » Dla Mieszkańców » Bezpieczeństwo » Straż Miejska
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Straż Miejska

Siedziba Straży Miejskiej
Siedziba Straży Miejskiej

Straż Miejska w Jarosławiu
Rynek 1
37-500 Jarosław
 

Telefon alarmowy: 986
tel./fax 16 624 87 50
e-mail: sm@jaroslaw.pl

Kierownictwo
Komendant SM: Witold Ilič
tel. 16 624 87 49
e-mail: witold.ilic@um.jaroslaw.pl

 

Przyjmowanie stron i załatwianie spraw:
Wszelkie zgłoszenia mieszkańców przyjmowane są codziennie w siedzibie Straży Miejskiej w godz. 7.30-15.30 lub pod nr telefonu 16 624 87 50.

W sprawach skarg i wniosków Komendant SM przyjmuje codziennie w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

Straż Miejska w Jarosławiu została powołana do życia Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia nr 10/91 z dnia 1 lipca 1991 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/91
Burmistrza Miasta Jarosławia
z dnia 1.07.1991 r.


w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Jarosławia

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji / Dz.U. Nr 30 poz. 179 / działając w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zarządzam co następuje :

§ 1


1. Z dniem 1 lipca 1991 r. tworzy się Straż Miejską Jarosławia.
2. Straż ma prawo używać zamiennie nazwy " Policja Municypalna Miasta Jarosławia".

§ 2


Straż Miejska jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miejskiego miasta Jarosławia.

§ 3


Zakres zadań, obowiązków, uprawnień Straży , jej wewnętrzną strukturę, zasady umundurowania i uzbrojenia określa statut, który jako załącznik stanowi integralną część zarządzenia.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 5


Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1991 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia
mgr inż. Stanisław Hajnus


W początkowym okresie istnienia Jarosławska Straż Miejska liczyła 8 funkcjonariuszy. W kolejnych latach, w związku ze zmieniającą się rolą tej formacji oraz zwiększaniem jej zadań i ustawowych kompetencji wzrastała liczebność jej szeregów.
Według stanu na rok 2007 Jarosławska Straż Miejska liczy 16 funkcjonariuszy. Potrzebę funkcjonowania tej formacji w Jarosławiu potwierdzają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Jarosławia w 2003r. gdzie 60% respondentów stwierdziło potrzebę funkcjonowania SM a tylko 13,6% z nich nie dostrzegało konieczności jej istnienia.
Istotne znaczenie w podnoszeniu efektywności pracy SM ma ciągłe doskonalenie zatrudnionych funkcjonariuszy, wprowadzanie stopniowych zmian w systemie pracy oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla tej formacji wśród mieszkańców miasta Jarosławia (Straż Miejska przyjazna ludziom). Temu celowi służyło m.in. zatrudnienie od 2003 r. 2 kobiet w charakterze strażnika miejskiego.
Jarosławska Straż Miejska realizuje bardzo ważne zadania w zakresie spraw porządkowych oraz bezpieczeństwa publicznego w mieście realizując swoje zadania w ramach ścisłej współpracy z Powiatową Komendą Policji w Jarosławiu.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. nr 123,poz.779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 142, poz 1593 z późn. zm.)