Strona główna » Urząd Miasta » Lista spraw
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Lista spraw

Dowody osobiste

Wydział:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych SO
Adres:
Rynek 1, 37-500 Jarosław
Pokój:
nr 4, parter
Telefon(y):
16 624 87 39
16 624 87 84
Kontakt e-mail:
Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna

(Rejestr Dowodów Osobistych)

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiadający za utrzymanie i rozwój rejestru. Kontakt: adres e-mail , formularz kontaktowy pod adresem ://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591),ul. Stefana Batorego 5, odpowiadający za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych. Kontakt: pisemny na adres siedziby administratora;
 • Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty. Kontakt: tel. centrala 16 624 87 00, sekretariat 16 624 87 01, fax 16 624 87 65, e-mail

2)   kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

 • Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod adresem email lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • Administrator - Burmistrz Miasta Jarosławia wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod nr tel. 16624 87 79
  lub pisemnie na adres siedziby administratora;

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wydania dowodu osobistego,
 • unieważnienie dowodu osobistego z powodu:

- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

- zmiany danych zawartych w dowodzie,

- upływu terminu ważności w dowodzie,

- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu;

 • uzyskania zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

4) Podstawa prawna: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych;

5) Odbiorcy danych: w celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych;

6) Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego(skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacji Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

7) Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi  sprawowana jest prawna opieka  np. danych dzieci;

9) Przysługuje Pani/Panu  również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

10) Źródło pochodzenia danych:  Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

 • organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
 • ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty;

11)  Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

 

Pliki do pobrania
(10.12.2007 | aktualizacja 29.05.2018 10:08)