Strona główna » Zabytki » Ewidencja zabytków » Zabytki nieruchome
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Zabytki nieruchome

Zabytek nieruchomy - to nieruchomość,  jej część lub zespół, będąca dziełem człowieka lub związana z jego działalnością i stanowiąca świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Poza budynkami i różnego typu budowlami  zabytki nieruchome to również miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, działalność wybitnych ludzi lub instytucji. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymienia także krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne i ruralistyczne, budownictwo obronne, obiekty techniki, cmentarze i parki.
.

Ewidencja zabytków to uporządkowany zbiór wykonanych według jednolitych wzorów opracowań, zawierających podstawowe informacje o obiektach zabytkowych.

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są: 

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru; 

(do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela)

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu miasta Jarosławia.

Gminna ewidencja zabytków miasta Jarosławia liczy prawie 600 obiektów architektury i budownictwa. Obejmuje ona zespoły kościelno-klasztorne, fortyfikacyjne, pałace, dwory, domy mieszkalne, budynki przemysłowe i gospodarcze, a także parki i cmentarze. Część zabytkowych obiektów (ok. 220) podlega prawnej ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków. Część chroniona jest na podstawie zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ochrony Jarosławskiego Parku Kulturowego.

Ujęcie obiektu w gminnej ewidencji zabytków skutkuje obowiązkiem uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie art. 53 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. poz. 647 ze zm.) oraz obowiązkiem uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). Powyższych uzgodnień dokonuje właściwy organ administracji budowlanej.

Jedną z form ochrony zabytków są ustalenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta:

  •  MPZP obszaru "Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu