Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(27.12.2012)
Na podstawie art.19 a. ust. 2.ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwałą Nr 198 /XXI/2011 75/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:
(17.12.2012)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536) : Związek Inwalidów Wojennych R.P Zarząd Oddziału , 37-500 Jarosław, os. Jagiellonów 1,37-500 Jarosław
(28.11.2012)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy miejskiej pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2013 roku”. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.).
(12.11.2012)
Fundamentalna zmiana w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Jarosławia będzie polegała na tym, że Gmina Miejska Jarosław stanie się właścicielem odpadów komunalnych, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Na terenie miasta Jarosławia planuje się, że będzie obowiązywał system, któremu podlegać będą wszystkie nieruchomości, zarówno zamieszkiwane przez mieszkańców jak i niezamieszkiwane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
(06.11.2012)
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
(06.07.2012)
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
(15.06.2012)
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ostateczny termin wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przypada na dzień 30 czerwca 2013 r.
(23.04.2012)
Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu.
(04.04.2012)
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
(02.03.2012)
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 198/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11. 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012
(21.02.2012)
ZARZĄDZENIE Nr 40.2/12 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(09.02.2012)
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 07.02.2012r.
(13.01.2012)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 198/XXI/2011Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
(11.01.2012)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 198/XXI/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 16]
Czerwiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30