Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(22.11.2011)
Działając zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz 15 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 282/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 26. 10. 2011 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w m-cu grudniu 2011 roku” powierza się organizacji pozarządowej :
(25.10.2011)
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2010 Nr 234, poz. 1536) Stowarzyszenie "Nauka i Rozwój".
(30.08.2011)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz.1536): Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu.
(22.08.2011)
w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
(01.07.2011)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz.1536): Stowarzyszenia Kulturalno – Wychowawczego im. ks. Piotra Skargi w Jaroslawiu.
(03.06.2011)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
(20.05.2011)
Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów
(11.05.2011)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(31.03.2011)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu na podstawie art.11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), działając upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert
(29.03.2011)
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
(23.03.2011)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
(18.03.2011)
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz1536) oraz uchwałą Nr 40 /VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011
(16.03.2011)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
(17.02.2011)
Na podstawie art.11 ust.2; art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/6/2011/Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
(17.02.2011)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 17]
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31