Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
 

Burmistrz Miasta Jarosławia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

•I.     RODZAJ ZADAŃ:

 

 • 1. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu wzakresie łucznictwa sportowego jako forma profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 20 000.00 zł

W roku 2010 zadanie nie było realizowane

 • 2. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zdzielnicy nr 3

Wysokość dotacji  - 17 000.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

II. PODMIOT UPRAWNIONY:

 

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 

 • 1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów:
 • 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
  z późn.zm.),
 • 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
 • 2. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu uprawnionego, który przedstawi ofertę gwarantującą wykonanie zleconego zadania na rzecz mieszkańców miasta Jarosław w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz prowadzi statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

 • 1. Zadanie 1 będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r., natomiast zadanie 2do 31.08.2011 r.
 • 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań zostaną sprecyzowane w umowie.
 • 3. Realizatorem zadania może być wyłącznie oferent, który prowadzi działalność statutową wdziedzinie objętej konkursem i posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 • 4. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

V. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2011 r. do godz. l5 30 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pokój nr 2) ul. Rynek 1.


VI. WYMOGI FORMALNE:

 • 1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz.25).
 • 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione
  w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.
 • 3. Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy napisać: ,,nie dotyczy" lub wstawić cyfrę ,,0" (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
 • 4. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.
 • 5. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

 

 

 

VII. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:

 

 • 1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego.
 • 2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.
 • 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
 • 4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.
 • 5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł.
 • 6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

 

VIII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

 

 • 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania(powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane).
 • 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.
 • 3. Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione doreprezentowania Oferenta.

 

IX. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

 

 • 1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
 • 1) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 dorozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania zwykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
 • 2) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
 • 3) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • 4) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
 • 5) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • 2. Ofertę odrzuca się, jeśli:
 • 1) została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),
 • 2) nie spełnia wymogów formalnych
 • 3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
 • 1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie wrealizacji zadań objętych konkursem;
 • 2) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 • 3) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • 4) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)
 • 5) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • 6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 • 4. W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
 • 5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
 • 6. Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.
 • 7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty: w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl, w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia wmiejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl. (w zakładce ogłoszenia i komunikaty).


X.  INFORMACJE DODATKOWE:

 

 • 1. Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:
 • 1) korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • 2) składania sprawozdań z realizacji zadania
 • 3) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 • 4) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji znią związanej.
 • 2. Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, żezostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(03.06.2011)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30