Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych w 2011r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu na podstawie art.11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), działając upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie dostarczania produktów żywnościowych   w 2011r.do punktu wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla najuboższych mieszkańców Miasta Jarosławia w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD).

 

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536).

 

Konkurs dotyczy realizacji, na rzecz mieszkańców Miasta Jarosławia zadania publicznego w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie tym osobom żywności i wydawanie jej w punkcie wydawania żywności przy ul. Bandurskiego w Jarosławiu.

 

 

Realizacja zadania będzie polegała w szczególności na:

-zapewnieniu transportu żywności z Przemyśla i dostawa tej żywności do punktu wydawania w Jarosławiu, przy ul. Bandurskiego wraz z jej rozładunkiem,

- dystrybucja żywności dla osób najuboższych z terenu Miasta Jarosławia,

- współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarosławiu w zakresie przepływu informacji o osobach potrzebujących pomocy,

- rozpropagowaniu akcji pomocy dla osób najuboższych,

- przestrzeganiu przepisów sanitarnych przy transporcie, magazynowaniu i wydawaniu żywności oraz innych, wymaganych przez akredytowane instytucje realizujące program PEAD.

 

Na realizację zadania objętego konkursem w budżecie Miasta Jarosławia zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł.

 

Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym i po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy na realizację zadnia do 31 grudnia 2011r.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

 

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, pokój nr 1, w terminie do dnia 8 kwietnia 2011r. do godz. 14,00.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem „PEAD”. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu a nie data nadania oferty w urzędzie pocztowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie 11 kwietnia 2011r. o godz. 10,00 w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Jarosławiu, podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

Oferty niekompletne, wadliwe formalnie, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę obszary określone w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia,

niezwłocznie po wyborze oferty.

 

W oparciu o ocenę Komisji Konkursowej ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

O podjętych decyzjach oferenci powiadomieni zostaną pisemnie.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach konkursu oraz zmiany terminu rozpoczęcia postępowania konkursowego.

 

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Pani Monika Chruściel, tel. k 16; 624 27 73 .

 

WYNIKI KONKURSU

 

            W dniu 18 marca 2011 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Jarosławia ogłosił otwarty konkurs  ofert  na realizację zadania publicznego:  na dostarczanie produktów żywnościowych w 2011 r. do punktu wydawania żywności oraz jej dystrybucja dla najuboższych mieszkańców Miasta Jarosławia w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( PEAD ).

 

Na realizację zadania przyznano środki publiczne w kwocie 10 000,00 zł.

 

Na otwarty konkurs ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez Zarząd Okręgowy Polski Komitet Pomocy Społecznej 37-700 Przemyśl ul. Konarskiego 4/2

 

Oferta spełniała wymogi formalne i oceniona została przez komisję konkursową. W wyniku przeprowadzonej oceny dokonano wyboru oferty Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 37-700 Przemyśl ul. Konarskiego 4/2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu
(31.03.2011 | aktualizacja 12.04.2011 15:27)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31