Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 136/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 05.05.2011 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

  • 1. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych odalkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej ipsychologicznej

Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II - „Wzrastanie" z/s Łopuszka Mała, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11

Wysokość dotacji  - 14 000.00 zł

  • 2. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych
    z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków, Kołu Terenowemu nr 4 w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17

Wysokość dotacji  - 1 500.00 zł 

  • 3. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
    w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, ul. Rynek 6, Jarosław

Wysokość dotacji  - 2 500.00 zł 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(11.05.2011)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31