Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 40/VI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31.01.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
 

Burmistrz Miasta Jarosławia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz zwalczania narkomanii

 

 

•I.       RODZAJ ZADAŃ:

 • 1. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci imłodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym iwykluczeniem społecznym

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  11 000.00 zł

 • 2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci zDzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  12 000.00 zł

 • 3. Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci imłodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6

Wysokość dotacji  - 80 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  79 500.00 zł

 • 4. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  5 000.00 zł

 • 5. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła - 5 000.00 zł

 • 6. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci zrodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła - 31 000.00 zł

 • 7. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

Wysokość dotacji -  8 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła - 13 000.00 zł

 • 8. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci imłodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Wysokość dotacji  - 3 500.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  3 500.00 zł

 • 9. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Lato na starówce".

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  5 000.00 zł

 • 10. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Wysokość dotacji  - 5 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  6 000.00 zł

 • 11. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych odalkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej ipsychologicznej

Wysokość dotacji  - 14 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  47 000.00 zł

 • 12. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu sprawcy - członka rodziny

Wysokość dotacji  -  9 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła - 10 000.00 zł

 • 13. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła - 4 000.00 zł

 • 14. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnej młodzieży z Dzielnicy nr 1 wywodzącej się zrodzin dotkniętych patologią społeczną, w szczególności uzależnieniem od alkoholu

Wysokość dotacji  -  5 500.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła -  6 000.00 zł

 • 15. Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży jarosławskiej skuteczną formą promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w szkole

Wysokość dotacji  -  9 500.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła -  10 000.00 zł

 • 16. Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Wysokość dotacji  -  7 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła -  6 000.00 zł

 • 17. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła -  4 000.00 zł

 • 18. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży „Baszta"

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła -  4 000.00 zł

 • 19. Obóz szkoleniowy dla młodzieży oraz dorosłych niewidomych i słabowidzących jako model spędzania czasu bez używek, z rodzin zagrożonych uzależnieniem- „Zdobywamy szczyty na trzeźwo".

Wysokość dotacji - 5 000.00 zł

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 20. Zapewnienie właściwych warunków rozwoju i kształtowania osobowości w procesie wyrównywania szans życiowych młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym iuzależnieniem od alkoholu

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  4 000.00 zł

 • 21. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych
  z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

Wysokość dotacji  - 1 500.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 22. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

 Wysokość dotacji  - 85 000.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 23. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa oraz judo jako formy profilaktyki alkoholowej

 Wysokość dotacji  - 50 000.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 24. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki koszykowej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

 Wysokość dotacji  - 50 500.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 25. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie piłki ręcznej dziewcząt jako formy profilaktyki alkoholowej

 Wysokość dotacji  - 25 000.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 26. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu
  w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

 Wysokość dotacji  - 2 500.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 27. Organizacja spotkań z osobami mogącymi dać świadectwo swoich własnych przeżyć związanych z uzależnieniem narkotykowym i alkoholowym

Wysokość dotacji  - 5 000.00 zł 

W 2010 roku zadanie nie było realizowane

 • 28. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł 

Wysokość dotacji na realizację tego zadania w roku 2010 wynosiła  -  10 000.00 zł

II. PODMIOT UPRAWNIONY:

Podmiotami uprawnionymi są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn.zm.),

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2.Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu uprawnionego, który przedstawi ofertę gwarantującą wykonanie zleconego zadania na rzecz mieszkańców miasta Jarosław w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz prowadzi statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadanie będące przedmiotem zlecenia.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1.Zadania nr 1, 13, 14 będą realizowane w okresie od 01.05.2011 r. do 31.08.2011 r. Pozostałe zadania będą realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2011 r.

2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań zostaną

sprecyzowane w umowie.

3.Realizatorem zadania może być wyłącznie oferent, który prowadzi działalność statutową

w dziedzinie objętej konkursem i posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania

będącego przedmiotem konkursu.

4.Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie i zaakceptowanymi w umowie.

V. TERMIN  I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY KONKURSOWEJ:

Oferty  należy składać  w terminie do dnia 10 marca 2011 r. do godz. l5 30 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (parter, pokój nr 2) ul. Rynek 1.Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana w następujący sposób: pełna nazwa zadania zgodna z treścią ogłoszenia, na które składana jest oferta konkursowa i nazwa podmiotu składającego ofertę.

VI. WYMOGI FORMALNE:

1. Wzór oferty, umowy i sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 Nr 6, poz.25).

 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione
w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia.

 3.Oferta powinna być wypełniona czytelnie we wszystkich miejscach i rubrykach oraz opieczętowana w wymaganych miejscach. W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy napisać: ,,nie dotyczy" lub wstawić cyfrę ,,0" (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.

4. Załączniki spełniają wymogi ważności, gdy są podpisane przez osoby uprawnione.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz opatrzona datą potwierdzenia.  Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty.

 

VII. OFERTA KONKURSOWA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego .

2. Termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4. Informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składających ofertę
w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne.

5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących
z innych źródeł.

6. Deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

 

VIII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:

l. Aktualny  odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób do reprezentowania(powyższe dokumenty muszą być  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, niezależnie od tego, kiedy zostały wydane).

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają potwierdzony za zgodność
z oryginałem dekret o powołaniu na proboszcza lub inną  funkcję upoważniający do składania oświadczeń woli.

3. Aktualny statut organizacji. Obowiązek złożenia statutu nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

4. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 

IX. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY:

1. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010 r. w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
2zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
3złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
4zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
5)   zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2.Ofertę odrzuca się, jeśli:

1) została złożona po upływie terminu (decyduje data wpływu),

2) nie spełnia wymogów formalnych
3.    Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;
2)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
3kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4)  udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)
5wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6)  analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób  rozliczenia się z otrzymanej dotacji  (jeżeli zadanie było przez  dany podmiot realizowane).
4.W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
5. Burmistrz Miasta Jarosławia powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
6. Decyzję  o  wyborze podmiotu, któremu  zostanie  zlecone  do  realizacji  zadanie  będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz  Miasta Jarosławia w formie zarządzenia.
7. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
8. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jaroslaw.um.gov.pl ,
- w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie   ogłoszeń,  
- na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl. (w zakładce ogłoszenia i komunikaty)


X.  INFORMACJE DODATKOWE:

1.Podmiot, który otrzyma dotację jest zobowiązany do:

1) korekty kosztorysu zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2) składania sprawozdań z realizacji zadania

3) wyodrębnienia  w  ewidencji  księgowej  środków  otrzymanych na  realizację   umowy,

4) dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem  kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

2.Na dokumentach potwierdzających wydatkowanie środków należy umieścić adnotację, że zostały „sfinansowane z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław". W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Miasta Jarosławia

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(17.02.2011)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31