Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie o ogłoszeniu wyników konkursu 2012 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 40.2/12 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
 

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 198/XXI/2011 z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Burmistrz Miasta Jarosławia

Zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2012 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

 • 1. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci imłodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym iwykluczeniem społecznym

Wysokość dotacji  - 11 000.00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu,  os. Jagiellonów 1, Jarosław

 • 2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci zDzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Wysokość dotacji  - 20 000.00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu,  os. Jagiellonów 1, Jarosław

 • 3. Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci imłodzieży zterenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6

Wysokość dotacji  - 80 000.00 zł

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Rejonowy w Jarosławiu, ul. Dominikańska 25, Jarosław

 • 4. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci zrodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Akcja Katolicka przy Parafii Jarosław p.w. Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 • 5. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu,  ul. 3-go Maja 12,  Jarosław

 • 6. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 • 7. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów

Wysokość dotacji -  12 000.00 zł

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Czesławy „Baśki" Puzon, ul. Sienkiewicza 11, Jarosław

 • 8. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci imłodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

 • 9. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Lato na starówce"

Wysokość dotacji  - 4 000.00 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, Jarosław

 • 10. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, Jarosław

 • 11. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zdzielnicy nr 3

            Wysokość dotacji - 6 000.00 zł

            Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział przy Parafii Chrystusa Króla             w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 • 12. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych odalkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej ipsychologicznej

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł

            Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Lipniku z/s    Łopuszka Mała, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, Jarosław

 • 13. Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dladzieci imłodzieży z Dzielnicy nr 2

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12,          Jarosław

 • 14. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej zalkoholizmu osób bliskich

Wysokość dotacji  -  12 000.00 zł

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, Jarosław    

 • 15. Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę zespołecznością lokalną

            Wysokość dotacji - 10 000.00 zł

            Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia            Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

 • 16. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Parafia Rzym.-Kat. N.S.P.J. Jarosław, ul. Łazy Kostkowskie, Jarosław

 • 17. Zorganizowanie muzyczno-poetyckich warsztatów twórczych jako alternatywa spędzania wolnego czasu w trzeźwości osób niewidomych i słabo widzących

            Wysokość dotacji - 5 000.00 zł

            Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Koło Powiatowe, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

 • 18. Organizowanie festynów promujących zdrowy styl życia bez używek dla rodzin zDzielnicy nr6

            Wysokość dotacji - 5 500.00 zł

            Parafia Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Bolesnej, ul. Dominikańska 25, Jarosław

 • 19. Kształtowanie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży jarosławskiej skuteczną formą promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy w szkole

Wysokość dotacji  -  5 000.00 zł

brak oferty spełniającej kryteria

 • 20. Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Wysokość dotacji  -  7 000.00 zł

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

 • 21. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

 • 22. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

Wysokość dotacji  -  4 000.00 zł

            Parafia Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Bolesnej, ul. Dominikańska 25, Jarosław

 • 23. Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci imłodzieży zrodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym zDzielnicy nr 1

            Wysokość dotacji - 30 000.00 zł

            Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi,           pl. ks. Piotra             Skargi 2, Jarosław

 • 24. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wywodzących się zrodzin dotkniętych patologia społeczną w tym uzależnieniom od alkoholu zdzielnicy nr 1

            Wysokość dotacji - 4 000.00 zł

            Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, pl. ks.    Piotra Skargi 2, Jarosław

 • 25. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych
  z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

            Łączna wysokość dotacji  - 2 000.00 zł

•1)      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe nr 4, ul. Jana Pawła II 17, Jarosław, Wysokość dotacji  - 1 000.00 zł 

•2)      Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, Jarosław, Wysokość dotacji  - 1 000.00 zł

•26.  Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej
Łączna wysokość dotacji  - 37 000.00 zł 

•1)      Jarosławski Klub Sportowy 1909, ul. Bandurskiego 2/11, Jarosław, Wysokość dotacji - 18 000.00 zł,

•2)      Klub Sportowy „Przedmieście" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 65, Jarosław, Wysokość dotacji - 9 000.00 zł,

•3)      Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław, Wysokość dotacji - 5 000.00 zł,

•4)      Towarzystwo Sportowe, Międzyszkolny Klub Sportowy „San" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, Jarosław, Wysokość dotacji - 5 000.00 zł

 • 27. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa oraz judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 30 000.00 zł 

Parafialny Klub Sportowy Kolping - Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 • 28. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki koszykowej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 35 000.00 zł 

Miejski Klub Sportowy Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Zielińskiego 4, Jarosław

 • 29. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki ręcznej dziewcząt jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł 

Klub Uczelniany AZS PWSZ Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, Jarosław

 • 30. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Wysokość dotacji  - 2 000.00 zł 

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, ul. Rynek 6, Jarosław

 • 31. Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią z Dzielnicy Nr 2

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            Parafii Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12,           Jarosław

 • 32. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

            Wysokość dotacji - 3 000.00 zł

            Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

 • 33. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów

            Wysokość dotacji - 10 000.00 zł

            Stowarzyszeniu Miłośników Koni „ARABIAN", Pełkinie - Wygarki 309

 • 34. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

Wysokość dotacji  - 10 000.00 zł  

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN" Oddział w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego nr 8-10, Rzeszów

Burmistrz Miasta Jarosławia

(21.02.2012 | aktualizacja 21.02.2012 12:52)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31