Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 07.02.2012r.
 

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz1536) oraz uchwałą Nr 198/XXI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012

                                   

                           BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ZARZĄDZA:

                                                                  

                                                                 §1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.  podmiotom:

1.ZADANIE: Organizacja XX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą „Pieśń Naszych Korzeni"

-Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 

2.ZADANIE: Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury /na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/ oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów i koncertów.

- Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100.000zł (słownie: sto tysięcy złotych)

 

3.ZADANIE: Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Muzyczne „Laudate Dominium", Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego ,ul. Kochanowskiego 35, 37-500,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

4. ZADANIE: wydawanie  publikacji o charakterze wychowawczo- kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

-Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

 

5. ZADANIE: Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i organizacja V Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu,

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wschodnich Oddział w Jarosławiu,

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 23.000 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych)

 

6.ZADANIE: Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich  na rzecz społeczności lokalnej"

- Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław", 37-500 Jarosław,

ul. Fredry 1A, 37-500 Jarosław.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 24.000zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

 

7.ZADANIE: Wydawanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2 w Jarosławiu

- Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. NMP Królowej Polski ,37-500 Jarosław, ul. 3-go  Maja 12,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 22.000zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

 

8.ZADANIE: Organizacja Dni Europejskich - Parada Schumana

-Jarosławskie  Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, 37-500 Jarosław,

ul. Rynek 13 A

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:9.000zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych),

 

9.ZADANIE:Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia",

- Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu

ul. Pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 

10.ZADANIE: Organizacja imprezy kulturalnej z okazji obchodów VIII Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ, konkursu plastycznego pt. „Udział i wkład żołnierzy mojego miasta w międzynarodowy pokój", pikniku dla mieszkańców miasta, wystawy fotograficznej oraz druk biuletynu.

- Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Koła Nr 3, ul 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 6.000 zł( sześć tysięcy złotych).

 

11.ZADANIE: Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego"

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

- Polski Czerwony Krzyż , Zarząd Rejonowy ,37-500 Jarosław , ul. Poniatowskiego 57

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: : 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

 

12.ZADANIE: Organizacja wystawy, sympozjów i koncertu z okazji 400 rocznicy śmierci ks. Piotra Skargi

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Pl. ks. Piotra Skargi 2, 37- 500 Jarosław,

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:12.000zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych)

 

13. ZADANIE: Wydanie publikacji monograficznej o historii powstania oraz działalności Związku Inwalidów Wojennych

Związek Inwalidów Wojennych R.P

Zarząd Oddziału ,os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

 

14.ZADANIE: Wydanie publikacji o jarosławskich pomnikach.

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia ,ul Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5.000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych)

 

15.ZADANIE: Organizacja IV Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych

Klub Młodych Fotografów ,Plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 10.000 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

16.ZADANIE: Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia w szczególności: organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań z artystami oraz wydanie tomiku poezji

Stowarzyszenie „Grupa Poetycka" ul, Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 10.000 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

 

17.ZADANIE: Wydanie Rocznika Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia -tom XIX

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 10.000 zł(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

                                                               

18.ZADANIE: Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5.000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych)

Stowarzyszenie Miłośników Koni ARABIAN Pełkinie-Wygarki 309

                    

                     §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia

                       §3

Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń)

                                                               

                                                               

                         §4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     

                                                             

wprowadziła: Magdalena Rożek
(09.02.2012)
Sierpień 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31