Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 

   Na  podstawie  art.  61 § 4 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),   oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z późn. zmianami)  z a w i a d a m i a m  o  wszczęciu postępowania  administracyjnego w  sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  p.n
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa linii kablowej energetycznej niskiego napięcia na dz. nr ewid. gr. 2555, 2499, 2535, 2541/1, 2543/3, 2544, 2546/1, 2547, 2548, 2551/1, 2552, 2553, 2554, 2556/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2557/2, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562,2563, 2564, 2565, 2567, 2583, 2584, 2585, 2586, 2599/20, 2602, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621/1, 2621/2, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628/1, 2628/2, 2629, 2630, 2631/1, 2631/2, 2632, 2633/1, 2633/2, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2641/2, 2643, 2644, 2645, 2647, 2648, 2654/1, 2655/1, 2656, 2657/1, 2657/4, 2659/1, 2667, 2668, 2670, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2685, 2686/2, 2687, 2689, 2697, 2698, 2699, 2702, 2703,, 2704, 2705, 2706, 2707, 2709, 2715, 2718, 2719, 2721/1, 2721/2, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741/2, 2742/2, 2743/1, 2743/2, 2744, 2746, 2747, 2748/1, 2748/2, 2749, 2750, 2751, 2752, 2756, 2757, 2796, 2797/1, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803/1, 2803/2, 2804/1, 2804/2, 2805/1, 2806, 3054/3, 2661, 2662, 2663/1, 2663/2, 2666/3, 2663/4, 2663/5, 2663/8, 2797/2, 2669, 2534/2, 2534/6, 2534/1, 2533, 2532, (obręb 5) przy ul. Poniatowskiego, Reymonta, Gen. Zielińskiego, Legionów, Paderewskiego, Wilsona, Czechowskiego, Skrzyneckiego, Chłopickiego, 29-Listopada, Nabielaka i Orłowicza w Jarosławiu.

 W  terminie do dnia 23 lipca  br. istnieje możliwość zapoznania się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie postępowania.

 

Informuję , że  zgodnie z art. 10 Kpa strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania ,a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                                                    

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wglądu do całości akt sprawy można dokonać w  Urzędzie Miasta Jarosławia w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Zabytków  ( ratusz , II piętro, pokój nr 18), tel. 016 624-87-20 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7 ³° do 15 ³°

w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po upływie wskazanego terminu sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.

 

 

Obwieszczenie niniejsze podaje się na okres 14 dni , tj. od dnia 09.07.2012r. do dnia 23.07.2012r.

wprowadziła: Magdalena Rożek
(06.07.2012)
Czerwiec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30