Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 261 /2013 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22.07.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2013 roku, poprzez wspieranie jego wykonywania następującemu podmiotowi:

Promocja postaw pro abstynenckich i trzeźwościowych  wśród osób bezdomnych, poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, w szczególności  organizowanie warsztatów terapeutycznych oraz spotkań edukacyjnych.

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Lipniku z/s   Łopuszka      Mała, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, Jarosław

Wysokość dotacji  - 27 000.00 zł

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(23.07.2013 | aktualizacja 21.02.2014 13:58)
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30