Ogłoszenia i komunikaty

(28.04.2014)
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
(09.04.2014)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w sezonie 2013/2014 roku następującym zawodniczkom z:
(03.04.2014)
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w części zlecenia na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 r.: „Realizacja zadań skierowanych do osób dorosłych jak i młodzieży zagrożonych patologią alkoholową poprzez rozwój kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa”
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65