Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 139/2014 Burmistrza Miasta Jarosławiaz dnia 28.04.2014 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010, Nr 234, poz.
1536 z późn. zm.)uchwały Rady Miasta Jarosławia
Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 oraz Uchwały Nr
728/LXIII/2014 z dn. 24.03.2014 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
miasta na  2014 rok

 Burmistrz
Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:


§ 1

Zleca
się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku, poprzez wspieranie ich
wykonywania
  1. Organizacja imprezy z udziałem służb mundurowych na terenie miasta Jarosławia o zasięgu regionalnym Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław

Wysokość dotacji -20 000 zł(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

§ 2Informację o wynikach konkursu umieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl, w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta  Jarosławia- http://www.jaroslaw.pl/ (w zakładce ogłoszenia i komunikaty).

§ 3Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału
Kultury, Turystyki i Promocji Miasta w Jarosławiu.

§ 4Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w
wydziale merytorycznym.

§ 5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Jarosławia    


 
wprowadziła: Magdalena Rożek
(28.04.2014)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31