Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 02.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j  ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 654/LVIII/2013 z dnia 25.11.2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014


Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje: 

§ 1Zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

1.  Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie łucznictwa sportowego jako forma
profilaktyki alkoholowej


Wysokość dotacji - 10 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy TRAMP,
Jarosław, ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław


2.  Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii.

Wysokość
dotacji  - 10 000 zł

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny  KARAN,
Radom, ul. Reja 5/1, 26-610 Radom


 

§ 2Informację o wynikach konkursu umieszcza się w w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jaroslaw.um.gov.pl,
w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Jarosławia- http://www.jaroslaw.pl/ (w zakładce ogłoszenia i komunikaty).§ 3Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Jarosławiu.§ 4Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden znajduje się w sekretariacie (rejestr zarządzeń), natomiast drugi w wydziale merytorycznym.§ 5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burmistrz Miasta Jarosławia

            

wprowadziła: Magdalena Rożek
(03.04.2014 | aktualizacja 03.04.2014 14:34)
Maj 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31