Ogłoszenia i komunikaty

(28.02.2013)
PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015 DLA MIASTA JAROSŁAW
(11.02.2013)
ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 08.02.2013r. Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
(08.02.2013)
ZARZĄDZENIE Nr 36/13 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65