Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2013 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 434/XLII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26.11. 2012r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku podmiotom:

 

Zadanie 1:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców":

- Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909 , ul. Bandurskiego 2/11, 37-500 Jarosław w wysokości 80.000zł (słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu „Przedmieście" ul. Dolnoleżajska 65, 37-500 Jarosław w wysokości 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław w wysokości 13.000zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych),

 

Zadanie 2: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa i judo":

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław

w wysokości 70.000zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 

Zadanie 3: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" :

- Klubowi Sportowemu „7"  Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

 Zadanie 4:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w  zakresie piłki siatkowej dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w   wysokości 50.000zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 Zadanie 5:Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania" :

  - Uczelnianemu Klubowi AZS PWST - E Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław w wysokości    8.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 Zadanie 6 : „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego" :

- Stowarzyszeniu „Nauka i Rozwój" , ul. Św. Ducha 1 , 37-500 Jarosław w wysokości 15.000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

Zadanie 7:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie aikido" :

- Autonomicznemu Zrzeszeniu Combat Aikido,  ul. Rynek 20.4, 37-500 Jarosław w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zadanie 8:  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego" :

- Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, Rynek 6, 37-500 Jarosław w wysokości 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Zadanie 9:  „Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków" :

- Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - koło Terenowe w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zadanie 10: „Organizacja półmaratonu benedyktyńskiego" :

- Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław w wysokości 6.000zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 

Zadanie 11: „Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia":

- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Jarosław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5, 37-500 Jarosław w wysokości 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Zadanie 12:  „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Wiesława Cieszanowskiego":

-  Towarzystwu Sportowemu  MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości 3.000zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Zadanie 13: „Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w Piłce Siatkowej Dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu  MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław w wysokości 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Zadanie 14: „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza":

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37-500 Jarosław w wysokości  2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         BURMISTRZ MIASTA

                            JAROSŁAWIA

 

 

                                                                                                          

 

Wprowadził:
Jacek Kwieciński
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(20.02.2013 | aktualizacja 20.02.2013 12:54)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31