Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

ZARZĄDZENIE Nr 36/13 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
 

Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Burmistrz Miasta Jarosławia

zarządza, co następuje:

 

§ 1

zleca się następującym podmiotom realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2013 roku, poprzez wspieranie ich wykonywania:

1. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i wykluczeniem społecznym

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji - 11 000 zł

2. Prowadzenie całorocznej świetlicy środowiskowej oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci z Dzielnicy nr 5 ze wsparciem specjalistycznym rodziny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, os. Jagiellonów 1, Jarosław

Wysokość dotacji  - 20 000 zł

3. Prowadzenie 3 świetlic środowiskowych oraz profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jarosławia z rejonu Dzielnicy nr 1, nr 2, nr 6 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Rejonowy w Jarosławiu, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji  - 80 000 zł

4. Organizacja pikniku integracyjnego „Z bliźnim na majówkę" z udziałem dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy Nr 3 

Akcja Katolicka przy Parafii Jarosław p.w. Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

5. Organizacja festynu dla społeczności lokalnej - „Bawimy się i wypoczywamy bez alkoholu"

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

6. Wspieranie działań profilaktyczno - wychowawczych w świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym z terenu Dzielnicy nr 3

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga" w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji  - 30 000 zł

7. Organizacja obozu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów 

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Czesławy „Baśki" Puzon, ul. Sienkiewicza 11, Jarosław

Wysokość dotacji -  18 000 zł

8. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Arka" oraz profilaktyki alkoholowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych z rejonu ul. 3-go Maja

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

9. Wspieranie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, jako formy profilaktyki alkoholowej - „Letnia szkoła artystyczna"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jarosławiu, ul. Wilsona 6a, Jarosław

Wysokość dotacji  - 4 000 zł

10. Promowanie postaw proabstynenckich i trzeźwościowych poprzez kampanie informacyjno - edukacyjne o zasięgu lokalnym

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke, ul. Benedyktyńska 5, Jarosław

Wysokość dotacji  - 10 000 zł

11. Organizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii zdrowotnych i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z dzielnicy nr 3

Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

12. Organizowanie wsparcia dla ofiar przemocy domowej, bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu miasta Jarosławia oraz zapewnienie im pomocy socjalnej, prawnej i psychologicznej

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Lipniku z/s Łopuszka Mała, Oddział w Jarosławiu, ul. Sanowa 11, Jarosław

Wysokość dotacji - 24 000 zł

13. Zorganizowanie wypoczynku letniego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 2

Parafia Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji - 3 000 zł

14. Organizowanie wszechstronnej pomocy dla kobiet zagrożonych problemem alkoholowym oraz wsparcie kobiet i rodzin ofiar przemocy domowej wynikłej z alkoholizmu osób bliskich

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, Jarosław

Wysokość dotacji - 10 000 zł

15. Promocja trzeźwości wśród niesłyszących, głuchoniemych i z wadą słuchu poprzez organizowanie imprez profilaktycznych, warsztatów terapeutycznych integrujących grupę ze społecznością lokalną

Polski Związek Głuchych, Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

Wysokość dotacji - 8 000 zł

16. Zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych z Dzielnicy nr 7 

1. Parafia Rzym.-Kat. N.S.P.J. Jarosław, ul. Łazy Kostkowskie, Jarosław

Wysokość dotacji: 4 000 zł

2. Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji: 4 000 zł

17. Zorganizowanie muzyczno-poetyckich warsztatów twórczych jako alternatywa spędzania wolnego czasu w trzeźwości osób niewidomych i słabo widzących

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki, Koło Powiatowe, ul. Poniatowskiego 53, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

18. Organizowanie festynów promujących zdrowy styl życia bez używek dla rodzin z Dzielnicy nr 6

brak oferty

19. Kształtowanie umiejętności życiowych najskuteczniejszą formą promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji  -  5 500 zł           

20. Propagowanie sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej jako najskuteczniejszej formy profilaktyki uzależnień w społeczności lokalnej miasta Jarosławia

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji  -  7 000 zł

21. Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 i dzielnic ościennych

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Dolnoleżajska 63, Jarosław

Wysokość dotacji  -  4 000 zł

22. Promocja dojrzałych postaw proabstynenckich i zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego w ramach duszpasterstwa młodzieży

Parafia Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Bolesnej, ul. Dominikańska 25, Jarosław

Wysokość dotacji  -  4 000 zł

23. Prowadzenie całorocznej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i problemem alkoholowym z Dzielnicy nr 1

Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji - 30 000 zł

24. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych patologia społeczną w tym uzależnieniom od alkoholu z dzielnicy nr 1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, pl. ks. Piotra Skargi 2, Jarosław

Wysokość dotacji - 4 000 zł

25. Kształtowanie wśród chorych na cukrzycę wiedzy i prawidłowych zachowań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności z profilaktyką alkoholową

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe nr 4, ul. Jana Pawła II 17, Jarosław

Wysokość dotacji  - 1 000 zł 

2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 39, Jarosław

Wysokość dotacji - 1 000 zł

26. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki nożnej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

1. Jarosławski Klub Sportowy 1909, ul. Bandurskiego 2/11, Jarosław 

Wysokość dotacji - 18 000 zł,

2. Klub Sportowy „Przedmieście" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 65, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł,

3. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

27. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa oraz judo jako formy profilaktyki alkoholowej

Parafialny Klub Sportowy Kolping - Jarosław, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 60 000 zł

28. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie piłki koszykowej chłopców jako formy profilaktyki alkoholowej

brak oferty spełniającej kryteria

29. Organizacja dla mieszkańców miasta Jarosławia spotkań promujących styl życia bez alkoholu oraz propagowanie sposobów wychodzenia z uzależnień ludzi trwających w abstynencji

Stowarzyszenie Nowa Kultura, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji  - 6 000 zł

30. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez czynne uprawianie sportu w zakresie lotnictwa szybowcowego jako formy profilaktyki alkoholowej

Aeroklub Ziemi Jarosławskiej, ul. Rynek 6, Jarosław

Wysokość dotacji  - 2 000 zł

31. Zorganizowanie obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym wywodzących się z rodzin dotkniętych patologią z Dzielnicy Nr 2

Parafii Rzym. - Kat. pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 12, Jarosław

Wysokość dotacji - 3 000 zł

32. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie krótkofalarstwa jako forma profilaktyki alkoholowej

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, ul. 3-go Maja 49, Jarosław

Wysokość dotacji - 3 000 zł

33. Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w zakresie jazdy konnej w ramach promowania zdrowego trybu życia bez nałogów

Stowarzyszeniu Miłośników Koni „ARABIAN", Pełkinie - Wygarki

Wysokość dotacji - 10 000 zł

34. Organizacja obozu sportowego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie wakacji jako formy profilaktyki alkoholowej

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, ul. Rynek 13A, Jarosław

Wysokość dotacji - 5 000 zł

35. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez zajęcia w zakresie łucznictwa sportowego jako forma profilaktyki alkoholowej

Stowarzyszenie „Nauka i Rozwój", ul. Św. Ducha 1, Jarosław

Wysokość dotacji  - 10 000 zł

36. Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom i rodzinom, w których występuje problem narkomanii

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „KARAN", ul. Skaryszewska 12, Warszawa

Wysokość dotacji  - 10 000 zł

 

Burmistrz Miasta Jarosławia

wprowadziła: Magdalena Rożek
(08.02.2013 | aktualizacja 13.05.2013 13:28)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31