Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015 DLA MIASTA JAROSŁAW

Zarządzenie nr  150 /2012

Burmistrza Miasta Jarosławia

z dnia 13.06.2012 r.

 

w sprawie: powołania Komisji ds. opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miejskiej Jarosław

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz. 128)

 

§ 1

1.  Realizując Narodowy Program Zdrowia Psychicznego powołuje się Komisję ds. opracowania „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego" w składzie:

1) Pan dr Marek Leśko - Przewodniczący Komisji

2) Pani dr Teresa Adamczyk - Członek Komisji

3) Pani Joanna Ciąpała - Członek Komisji

4) Pani Magdalena Lehnart - Członek Komisji

5) Pani Agata Kogut - Członek Komisji

6) Pani Monika Porczak - Członek Komisji

7) Pan Paweł Dernoga - Sekretarz Komisji

§ 2

1. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie, realizacja, koordynowanie i monitorowanie Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, ze wskazaniem listy priorytetów ochrony zdrowia psychicznego, mającego na celu promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Program będzie dotyczył okresu 2012 - 2015.

§ 3

Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 5

Zarządzenie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(28.02.2013 | aktualizacja 28.02.2013 09:39)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31