Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA Z DNIA 08.02.2013r. Działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 434/XLII/2012 z dnia 26.11.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
 

                           BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ZARZĄDZA:

                                                                 

                                                                 §1

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.  podmiotom:

1.ZADANIE: Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury /na terenie miasta, w szczególności dla mieszkańców dzielnicy nr 3/ oraz promocja twórczości artystycznej poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, plenerów, wystaw, konferencji, występów
i koncertów, oraz wydawanie czasopism

- Parafia Chrystusa Króla w Jarosławiu, ul. 3-go Maja 49, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 100 000 zł

 

2.ZADANIE: Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu pod nazwą „Pieśni Naszych Korzeni"

-Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 85 000 zł

 

3.ZADANIE:Wydanie publikacji o charakterze wychowawczo- kulturalnym pt. „Słoneczna Skała"

-Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 12 000 zł       

 

4.ZADANIE: Wydanie miesięcznika o charakterze informacyjno-kulturalnym dla mieszkańców dzielnicy nr 2

- Parafia Rzymsko -Katolicka p.w. NMP Królowej Polski ,37-500 Jarosław, ul. 3-go          Maja 12,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 23 000 zł

 

5.ZADANIE: Propagowanie i organizowanie działań z zakresu kultury muzycznej w mieście Jarosławiu na rzecz społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie Muzyczne „Laudate Dominium", Jarosławska Orkiestra Dęta im. Antoniego Kulikowskiego ,ul. Kochanowskiego 35, 37-500,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 26 000 zł

 

6.ZADANIE: Organizowanie Dni Europejskich- Parada Schumana-Jarosławskie  Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, 37-500 Jarosław,

ul. Rynek 13 A

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:10 000 zł

 

7.ZADANIE: Organizacja międzynarodowego Konkursu o puchar Burmistrza Miasta Jarosławia w krótkofalarstwie

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:5 000 zł

-nie wpłynęła żadna oferta

 

8.ZADANIE: Realizacja przedsięwzięć w zakresie kultury dla mieszkańców miasta Jarosławia, w szczególności: organizacja salonów literackich, nocy poezji, organizacja recitali, spotkań z artystami

-Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu" ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:10 000 zł

 

9.ZADANIE: Organizacja sesji popularnonaukowych i warsztatów literackich dla mieszkańców Jarosławia,

- Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Jarosławiu

ul. Pl. Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 8 000 zł

 

10. ZADANIE: Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej i organizacja VI Przeglądu Piosenki Kresowej w Jarosławiu,

- Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd- Wschodnich Oddział w Jarosławiu,

ul. 3-go Maja 4, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 25 000 zł

 

11 ZADANIE: Organizacja imprezy kulturalnej z okazji uroczystych obchodów
X Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ - Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Zarząd Koła Nr 3, ul 3-go Maja 80, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 18 000 zł

 

12.ZADANIE: Organizacja Światowego Dnia Honorowego Dawcy Krwi oraz międzynarodowego pokazu ratownictwa medycznego

- Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie -Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu, 37-500 Jarosław
 ul. Poniatowskiego 57

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: : 6 000 zł  

 

13.ZADANIE: Organizacja Archiwum Pojezuickiego wraz z publikacją materiałów z sesji poświęconej Jezuitom i ks. P Skardze

Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, pl. ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: : 12 000 zł

 

14.ZADANIE: Oprawa muzyczno-wokalna okolicznościowych uroczystości miejskich  na rzecz społeczności lokalnej"

- Stowarzyszenie Reprezentacyjny Chór Mieszany „Jarosław", 37-500 Jarosław,

ul. Fredry 1A, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:20 000 zł

 

15 ZADANIE: Wydanie „Monografii Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia"

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:12 000 zł

 

16.ZADANIE: Organizacja Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki, 35-036 Rzeszów ,
ul. Dąbrowskiego 17/37 -Koło Terenowe w Jarosławiu, ul Kraszewskiego 39,
37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:2 000 zł

 

17.ZADANIE: Organizacja III Jarmarku Benedyktyńskiego

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

UL. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:10 000 zł  

                                               

18.ZADANIE: Wykonanie asyst konnych podczas uroczystości patriotycznych

-Stowarzyszenie Miłośników Koni

ARABIAN

Pełkinie-Wygarki 309

Wysokość środków publicznych na realizację zadania:5 000 zł

 

19 .ZADANIE: Organizacja Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego Jarosław 2013

-Stowarzyszenie Motor Bike Drivers Team Jarosław, ul. Drużyniecka 2, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 15 000 zł

 

20 ZADANIE: Wydanie publikacji pt „Acta medica Jaroslaviensia

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, ul. Rynek 11, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 3 000 zł

 

21.ZADANIE: Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych

Klub Młodych Fotografów ,Plac Mickiewicza 6, 37-500 Jarosław

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 10 000 zł     


                                                                      §2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Jarosławia

                                                                      §3

Zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń)

                                                               

                                                              

                                                                   §4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                     

                                                             

                                                                                                    BURMISTRZ  MIASTA

                                                                                                     JAROSŁAWIA

wprowadziła: Magdalena Rożek
(11.02.2013)
Lipiec 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31