Strona główna » Dla Mieszkańców » Rewitalizacja Gminy Miejskiej Jarosław » Aktualności
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności

19 grudnia szkolenie w zakresie programu rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jarosławia serdecznie zaprasza pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, Radę Miasta Jarosławia, koordynatora projektu, zespół prowadzący oraz zespół wspierający na pierwsze szkolenie w zakresie opracowywanego programu rewitalizacji. 

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia (II piętro, pokój 26). Podczas spotkania przekazane zostaną informacje na temat rewitalizacji oraz jej zasad.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2026

 526x100.jpg

Gmina Miejska Jarosław przystąpiła do prac związanych z opracowaniem LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIEJSKIEJ JAROSŁAW NA LATA 2016-2026. W rozpoczętych pracach udział wzięły władze miasta, zespół zadaniowy oraz ekspert zewnętrzny. Wypracowany program będzie stanowił podstawę ubiegania się przez naszą Gminę o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na realizację projektów infrastrukturalnych (twardych) i nieinfrastrukturalnych (miękkich).

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Celem rozpoczętych prac jest wskazanie najistotniejszych obszarów zdegradowanych, czyli obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych, na terenie Gminy Jarosław oraz propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się do prac nad programem rewitalizacji i aktywne uczestnictwo w jego przygotowywaniu.