Strona główna » Dla Mieszkańców » JarosLove – z miłości do ludzi
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

JarosLove – z miłości do ludzi

Program „Rozwój lokalny” - nowe możliwości dla miast

Związek Miast Polskich w ramach tego Programu będzie realizował w latach 2019-2024 największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy dla samorządów małych i średnich miast pod nazwą „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityki rozwoju”. Budżet Programu „Rozwój lokalny” w części grantowej administrowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynosi 102 mln euro. Środki te będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast.

Lider programu - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - realizuje ten program z partnerami - Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Regionalnych i Lokalnych, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów.

Program „Rozwój Lokalny” jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki (lista 255 miast).

Celem programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców i promowanie dobrych praktyk. MIiR liczy, że korzyści nie będą wynikały tylko z zainwestowanych funduszy, ale też ze zmiany sposobu zarządzania, dzięki wypracowaniu narzędzi i rozwiązań, które będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów. Tym samym program „Rozwój lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty będą stanowiły model rozwoju dla miast małych i średnich.

Planowany konkurs będzie polegał na wdrożeniu w miastach ok. 15 kompleksowych, zintegrowanych horyzontalnych projektów rozwojowych o wartości 3-10 mln euro każdy. Mogą to być realizacje infrastrukturalne i miękkie, w tym działania na rzecz wzmacniania czy podnoszenia zdolności administracji lokalnej, służące realizacji długookresowych celów rozwojowych miasta. Projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego.

Zgodnie z diagnozą SOR - istotą problemów rozwojowych miast średnich i małych jest powolna utrata przez nie funkcji ekonomicznych i społecznych - jako centrów usług i rozwoju dla mieszkańców miast i terenów wiejskich w ich otoczeniu – na skutek zewnętrznych systemowych zmian. To m.in. efekt upadku bazy gospodarczej w tych miastach, osłabienia więzi społecznych, zmian kulturowych, a także zmian struktury demograficznej i depopulacji na terenach poza głównymi centrami rozwoju. Nierównowagę pogłębia ponadto suburbanizacja wokół największych oraz średnich miast.

Źródło: http://www.miasta.pl/aktualnosci/program-rozwoj-lokalny-nowe-mozliwosci-dla-miast

Jarosław w II etapie programu "Rozwój Lokalny" - wsparcie miast

Jarosław, jako jedno z 54 miast, został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój lokalny" ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie rozwoju średnich i małych miast w Polsce. O miejsce w kolejnym etapie walczyło 213 ośrodków, które przedstawiły instytucji oceniającej zarysy projektów. Komitet ds. Wyboru Projektów, na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających, podjął decyzję o wyborze 54 zarysów projektów do II etapu naboru oraz umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

Przedstawiciele Gminy Miejskiej Jarosław z Biura Pozyskiwania Funduszy przy wsparciu ze strony ekspertów Związku Miast Polskich oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pracują obecnie nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego). Etap ten potrwa minimum 6 miesięcy, a ostateczny czas potrzebny na jego zakończenie  będzie uzależniony od tempa prac i przebiegu współpracy z ekspertami (doradcami).

Program „Rozwój lokalny" jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki - wyjaśniają przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Miasta uczestniczące w projekcie predefiniowanym, realizowanym przez Związek Miast Polskich, nie tylko będą miały do dyspozycji środki finansowe (102 mln Euro), ale także znacząco zwiększą swoją zdolność do efektywnego programowania i skutecznego wdrażania lokalnych polityk rozwojowych. W ten sposób będą zdolne w pełni wykorzystać potencjał interwencji publicznej oferowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą z Funduszy norweskich i EOG, czyli specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. 

Budżet tego programu wynosi 117 mln euro, z czego 102 mln euro będą przeznaczone na projekty rozwojowe dla miast. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014 - 2021 oraz w 15 % - z budżetu państwa.

Konsultacje społeczne na temat oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Jarosławia

„Sztuka musi wyjść do człowieka" to hasło najlepiej podsumowuje spotkania w ramach konsultacji społecznych na temat oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Jarosławia. Licznie zgromadzeni reprezentanci samorządów szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji sektora kultury oraz artyści tworzący kulturę, zaangażowali się w kreatywną dyskusję oraz warsztaty, których efekty były analizowane podczas spotkania - 3 marca br. Celem spotkania była dyskusja na temat oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Miejskiej Jarosław, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, omówienie idei i celu konsultacji społecznych oraz podstawowych założeń Programu Kultura, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy uwag i propozycji działań.

Program „Rozwój lokalny” – Kolejne spotkanie grupy roboczej z ekspertami ZMP

5 czerwca w odbyło się kolejne spotkanie doradców Związku Miast Polskich z zespołem miejskim pracującym nad dokumentacją do kompletnej propozycji projektu pn. „JarosLove - z miłości do ludzi". Członkowie grupy roboczej pracują nad dokumentacją do kompletnej propozycji projektu, aktualnie nad diagnozą, czyli określeniem problemów i potrzeb rozwojowych, szukaniem dla nich rozwiązań oraz nowej ścieżki rozwoju dla miasta Jarosław. Celem spotkania było zdobycie informacji dotyczących źródeł, z których można otrzymać konkretne dane.

Obecnie powołany przez Burmistrza zespół roboczy, przy wsparciu szkoleniowym, doradczym oraz metodycznym ze strony Związku Miast Polskich, pracuje nad diagnozą słabych i mocnych stron Jarosławia. Identyfikowane są również szanse i zagrożenia dla rozwoju miasta w kilku obszarach, w tym społecznym, gospodarczym, środowiskowym i wdrażania standardów dostępności (obowiązkowe obszary), a także przestrzennym, finansowania rozwoju i inteligentnego zarządzania miastem.

Prace nad projektem potrwają do końca października 2020 roku. Po opracowaniu i złożeniu projektu i planów rozwoju do oceny przez ekspertów, wybranych zostanie ok. 15 projektów, które otrzymają dofinansowanie od 3 do 10 mln euro.

Forum Rozwoju Lokalnego - otwarta platforma eksperckiej debaty

Forum Rozwoju Lokalnego to zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego. Forum Rozwoju Lokalnego rozpoczyna cykl otwartych, bezpłatnych seminariów on-line dla przedstawicieli miast małych i średnich pod nazwą „URUCHOMIENIE ENDOGENNYCH POTENCJAŁÓW WARUNKIEM ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH MIAST W POLSCE". Seminaria będą poświęcone rozważaniom na temat własnych zasobów miast, które można uruchomić i lepiej wykorzystać dla rozwoju lokalnego.

2 kwietnia Związek Miast Polskich zorganizował seminarium inaugurujące Forum Rozwoju Lokalnego pt. „Wyzwania demograficzne a endogenne potencjały rozwoju" w ramach Programu „Rozwój lokalny".Było to pierwsze seminarium zorganizowane w ramach Forum Rozwoju Lokalnego na temat wewnętrznych potencjałów warunkujących rozwój małych i średnich miast w Polsce w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Zapis seminarium dostępny TUTAJ

23 kwietnia Związek Miast Polskich odbyło się drugie już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem były wewnętrzne potencjały rozwoju gospodarczego. 

7 maja Związek Miast Polskich zorganizował kolejne, trzecie już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem była transformacja cyfrowa jako mechanizm uruchamiania endogennych potencjałów małych i średnich miast. Transformacja cyfrowa a wewnętrzne potencjały małych i średnich miast - relacja z seminarium

4 czerwca miało miejsce, czwarte już seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na rozwój małych i średnich miast. W załączeniu prezentacje ze spotkania. Zapis wideo seminarium.
18 czerwca - tematem piątego seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce" w ramach Forum Rozwoju Lokalnego były finanse samorządowe, źródła pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla przedsięwzięć inwestycyjnych, propozycje działań osłonowych rządu oraz spodziewane zmiany w funduszach unijnych. Zapis wideo seminarium

Antykryzysowa platforma rozwiązań dla miast - kolejne webinary

Polski Fundusz Rozwoju we współpracy ze Związkiem Miast Polskich organizuje kolejne webinary w ramach programu transformacji cyfrowej dla samorządów. Podczas wideokonferencji 17 czerwca Inpost zaprezentuje rozwiązanie Urząd24, które wdrożył w Gorzowie Wielkopolskim. Rozwiązanie umożliwia załatwianie spraw urzędowych szybko i bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem. Z kolei 18 czerwca można będzie zapoznać się z rozwiązaniem pod nazwą Radni.info, które ułatwia zarządzanie sesjami rady, dokumentacją, ale również przeprowadzanie spotkań rady w formie online.

Przypominamy, że celem projektu jest wsparcie samorządów w wykorzystywaniu rozwiązań cyfrowych wspomagających zarządzanie i realizację ich zadań w okresie epidemicznym, ułatwienie i przyspieszenie implementacji rozwiązań technologicznych oraz uporządkowanie chaosu informacyjnego w zakresie nowych technologii.

Na portalu pfrdlamiast.pl została utworzona specjalna platforma, łącząca potrzeby technologiczne miast z dostawcami innowacyjnych rozwiązań, którzy chcą ułatwić funkcjonowanie samorządów i oferują preferencyjne warunki testowania i korzystania ze sprawdzonych narzędzi. Warto zaznaczyć, że wszystkie spółki zdecydowały się zaoferować je za darmo, a po okresie specjalnej oferty proponują dalszą współpracę na korzystnych warunkach.

W najbliższym tygodniu odbędą się kolejne webinaria:

  • Webinarium w środę 17 czerwca o godz. 10.00 - Inpost Urząd24, 
  • Webinarium w czwartek 18 czerwca o godz. 10.00 - Radni.info - proste zarządzanie sesją rady gminy

 

Telekonferencja z Januszem Szewczukiem - doradcą strategicznym w programie

Celem spotkania było rozpoczęcie prac nad kolejnym etapem ubiegania się przez miasto Jarosław o środki w ramach „Programu Rozwój Lokalny" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021. Spotkanie z Ekspertami Związku Miast Polskich dotyczyło oceny diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej miasta Jarosław w ramach projektu "JarosLove - z miłości do ludzi".

W spotkaniu brał udział burmistrz Waldemar Paluch, zespół roboczy, eksperci Związku Miast Polskich oraz gość Janusz Szewczuk - doradca strategiczny w programie. Janusz Szewczuk przedstawił swój punkt widzenia z perspektywy człowieka, który nigdy nie był w Jarosławiu. Przeanalizował sytuację miasto biorąc pod uwagę wiele czynników i danych dotąd nieznanych np. dane dotyczące z Urzędu Skarbowego dotyczące aktywności ekonomicznej mieszkańców i podatników, osób pracujących, z podziałem na grupy wiekowe. Zwrócił uwagę m. in. na wyniki badania ankietowanego przeprowadzonego w ramach prac nad projektem, wśród młodych ludzi. Zasugerował potrzebę spotkań z młodzieżą, aby ich zatrzymać w mieście po ukończeniu edukacji w Jarosławiu. Nowym elementem był pomysł utworzenia funduszu inwestycji obywatelskich oprócz budżetu obywatelskiego, prowadzenia wszelkich działań miastotwórczych, aby zwiększyć popyt na miasto Jarosław.