Strona główna » Urząd Miasta » Lista spraw
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Lista spraw

Zameldowanie

Wydział:
Wydział Spraw Społecznych i Obronnych SO
Adres:
Rynek 1, 37-500 Jarosław
Pokój:
nr 6, parter
Telefon(y):
16 624 87 35
16 624 87 36
Dodatkowe informacje:

Klauzula informacyjna

(Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Minister Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL.
  Kontakt: adres e-mail , formularz kontaktowy pod adresem : //www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, z siedzibą w Warszawie (02-591),ul. Stefana Batorego 5, odpowiadający za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.
  Kontakt: pisemny na adres siedziby administratora;
 • Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Urzędzie Miasta Jarosławia
  ul. Rynek 1, 37-500, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności. Kontakt: tel. centrala 16 624 87 00, sekretariat 16 624 87 01, fax 16 624 87 65, e-mail

2) Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych:

 • Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych
  z którym można skontaktować się pod adresem e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez
  e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora,
 • Administrator - Burmistrz Miasta Jarosławia wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod nr tel. 16624 87 79
  lub pisemnie na adres siedziby administratora,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zarejestrowania w związku z:

- nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

- zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

- zmianą obywatelstwa,

- wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

- zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

 • rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

- zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski,

 • uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych
  w rejestrze PESEL,
 • usunięcia niezgodności w danych.

4) Podstawa prawna: Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o ewidencji ludności;

5) Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA  w zakresie realizacji zadania udostepnienia Pani/Pana danych;

6) Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi  sprawowana jest prawna opieka  np. danych dzieci;

8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia;

9) Źródło pochodzenia danych:  Pani/Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

-  organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

-  organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

-  wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa obywatelskiego polskiego.

10)   Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

Pliki do pobrania
(10.12.2007 | aktualizacja 29.05.2018 10:07)