Strona główna » Dla Mieszkańców » Budżet Obywatelski Miasta Jarosławia » Regulamin
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Regulamin

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia na 2017 rok

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Budżet obywatelski obejmuje środki pieniężne budżetu Gminy Miejskiej Jarosław, zwanej dalej „Miastem" przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Miasta, w trybie określonym Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Jarosławia, zwanego dalej „Regulaminem".

2. Zadania wyłonione w trybie przewidzianym w Regulaminie zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w danym roku.

§ 2

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa obywatelska określająca wyłącznie zadanie o charakterze inwestycyjnym, mająca na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, polegająca na budowie, modernizacji lub remoncie elementu infrastruktury miejskiej.

2. Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta.

3. Koszt realizacji wszystkich zadań w ramach budżetu obywatelskiego wynosi 600 000 zł.

4. Można zgłaszać projekty zadań:

1) do 200 000 zł,

2) do 40 000 zł.

5. Realizacja projektu musi być możliwa do wykonania w trakcie jednego roku budżetowego.

6. Projekty mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Miasta, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze. W przypadku projektów zgłaszanych przez mieszkańców Miasta danej ulicy, osiedla wymagane jest poparcie projektu podpisami minimum 10 osób.

7. Organizacja pozarządowa lub grupa mieszkańców (min. 10 osób) może zgłosić tylko jeden projekt.

8. Zgłoszeń należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2) oraz wybranych jednostkach podległych: Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1), recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

9. Wymagane jest dołączenie do wypełnionego formularza minimum trzech zdjęć lokalizacji zgłaszanego projektu, w dobrej rozdzielczości, z możliwością publikacji na stronie internetowej www.jaroslaw.pl. Fotografie mogą być w wersji drukowanej bądź cyfrowej (JPG), w zależności od wyboru formy zgłoszenia.

10. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 8 można:

1) złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2)

2) wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem „Budżet Obywatelski - formularz". Za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

3) wysłać elektronicznie skan wypełnionego formularza na adres

11. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.

12. Komisja odrzuci projekty:

1) zgłoszone przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści § 6 Regulaminu,

2) które zakładają sporządzenie wyłącznie dokumentacji projektowej lub wykonanie jednego z elementów realizacji zadania wymagających w kolejnych latach kontynuacji,

3) których realizacja zlokalizowana będzie na terenie nie stanowiącym mienie Miasta,

4) wymagające zgody bądź zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez inną jednostkę samorządową lub  państwową niż Miasto,

5) które przewidują realizację zadania na terenach szczególnego zagrożenia,

6) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania.

13. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jaroslaw.pl.

§ 3

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzają właściwe wydziały Urzędu Miasta Jarosławia, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jarosławia. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym (prawnym) oraz merytorycznym w zakresie określonym w ust. 2.

2. Analiza projektów jest przeprowadzana pod względem:

1) zgodności z dokumentami planistycznymi Miasta,

2) możliwości realizacji,

3) rzeczywistego kosztu.

3. Właściwe wydziały Urzędu Miasta Jarosławia przekazują projekty wraz z przygotowaną opinią do Burmistrza Miasta Jarosławia, który zatwierdza ostateczną listę dopuszczonych do głosowania zgłoszeń oraz listę odrzuconych propozycji. Dopuszczeniu do głosowania podlegają tylko te projekty, które uzyskały pozytywną opinię właściwego wydziału Urzędu Miasta w zakresie, o którym mowa w ust. 1-2. Każdemu projektowi dopuszczonemu do głosowania nadawany jest losowo „kod projektu".

4.  Lista projektów, o których mowa w ust. 3 dostępna będzie na stronie internetowej www.jaroslaw.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 4

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania, w terminie określonym stosownie do treści § 6 Regulaminu.

§ 5

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

1. Do realizacji zostaną wybrane projekty z największa liczbą głosów:

1) dwa projekty do kwoty 200 000 zł,

2) pozostałe do kwoty 40 000 zł.

2. W przypadku niewpłynięcia projektów o określonych regulaminowo kwotach, środki z budżetu obywatelskiego zostaną rozdysponowane pomiędzy pozostałe projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

3. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Miasta w drodze bezpośredniego głosowania, którzy w dniu głosowania posiadają czynne prawo wyborcze.

4. Głosować należy na karcie do głosowania stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu. Karta dostępna jest na stronie internetowej www.jaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2)  oraz w wybranych jednostkach: Punkcie Informacji Turystycznej Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1), recepcji Hotelu Turkus (ul. gen. Władysława Sikorskiego 5a).

5. Głosowanie odbywa się:

1) przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania. W wyznaczonym zgodnie z § 6 Regulaminu terminie, urna będzie ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),

2) drogą pocztową wysyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE". Za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego.

3) elektronicznie wysyłając skan wypełnionej karty do głosowania na adres: .

6. Głos uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.

7. Głosować można tylko na jeden projekt. W razie wyboru więcej niż jednego projektu głos będzie nieważny.

§ 6

HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

lp.

Opis czynności

Terminy

1

Zgłaszanie projektów

11.08.2016 - 9.09.2016

2

Weryfikacja zgłoszeń

12.09.2016 - 21.09.2016

3

Ogłoszenie listy projektów

23.09.2016

4

Głosowanie

23.09.2016 - 14.10.2016

5

Ogłoszenie wyników

21.10.2016

 

§ 7

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

1. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia oblicza, ile głosów uzyskały poszczególne projekty i ustala listę projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Do realizacji przyjęte zostaną wybrane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach przeznaczenia środków na budżet obywatelski. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej zadania, o kolejności zadecyduje losowanie.

2. W przypadku, gdy suma kosztów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów wyczerpują pulę budżetu obywatelskiego na dany rok, a wybrane projekty są istotne z punktu widzenia interesów mieszkańców Miasta, kwota budżetu obywatelskiego na dany rok może być zwiększona przez Burmistrza Miasta Jarosławia do 10 % wysokości budżetu obywatelskiego ustalonego na dany rok.

3. Wyniki głosowania w ramach budżetu obywatelskiego ogłoszone zostaną na stronie internetowej Miasta www.jaroslaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Burmistrz Miasta Jarosławia z siedzibą w Jarosławiu, Rynek 1.

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Osoby zgłaszające projekty lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Obowiązek podania danych, o których mowa powyżej, wynika z Regulaminu.