Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(16.02.2017)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe następującym zawodniczkom, zawodnikom i trenerom z:
(08.02.2017)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław w 2017 roku.
(07.02.2017)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 t. j. z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017
(31.01.2017)
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1255)
(25.01.2017)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 395 /XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku:
(25.01.2017)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) oraz Uchwały Nr 395 /XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28. 11. 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.
(23.01.2017)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej Nr 441/XXXIX/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2017 r. ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku pod nazwą:
(12.01.2017)
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI, podtypu H5N8 w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji.
(05.01.2017)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761".
(02.01.2017)
Starosta Jarosławski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1725 od km 0+000 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.
(02.01.2017)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj.:
(02.01.2017)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom.
(02.01.2017)
Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
(30.12.2016)
Lista lekarzy weterynarzy upoważnionych do czynności urzędowych - wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej przeznaczonej do wywozu z gospodarstwa z terenu powiatu Jarosław w 2016-2017 roku.
(29.12.2016)
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01. 12. 2016 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku powierza się organizacji pozarządowej: „Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu", ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.
Strona: 1 | 2  »       [strona 1 z 2 - wszystkich aktualności: 17]