Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(12.01.2017)
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI, podtypu H5N8 w sprawie przestrzegania zasad bioasekuracji.
(05.01.2017)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761".
(02.01.2017)
Starosta Jarosławski zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1725 od km 0+000 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław-Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław” z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.
(02.01.2017)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej tj.:
(02.01.2017)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych wraz z dofinansowaniem inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej polegających na udzielaniu schronienia, zapewnieniu posiłku oraz ubrania bezdomnym mężczyznom.
(02.01.2017)
Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że 31 stycznia 2017 roku upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2016 oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
(30.12.2016)
Lista lekarzy weterynarzy upoważnionych do czynności urzędowych - wystawiania świadectw zdrowia dla trzody chlewnej przeznaczonej do wywozu z gospodarstwa z terenu powiatu Jarosław w 2016-2017 roku.
(29.12.2016)
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 334/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01. 12. 2016 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku powierza się organizacji pozarządowej: „Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu", ul. Wilsona 6a, 37 – 500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.
(02.12.2016)
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział w Jarosławiu zgodnie z art. 88n ust. 3a ustawy Prawo lokalne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późń. zm.) wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wale przeciwpowodziowym rzeki San - wał Munina (z pominięciem urządzonych przejazdów wałowych).
(02.12.2016)
BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr 395/XXXVI/2016 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu” w 2017 roku.
(02.11.2016)
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18-27 listopada 2016 r. zaplanowana została dodatkowa akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
(27.10.2016)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadających zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.
(26.10.2016)
W związku z działaniami podejmowanymi przez administrację rządową mającymi na celu zwalczanie afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz łagodzenia jego skutków, zachęcamy do zapoznania się z problemem oraz zasadami bioasekuracji zwierząt przed chorobą.
(24.10.2016)
Do 28 października br. trwa nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.