Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych
Działając na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.)

Zarząd Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1.

Na terenie miasta Jarosławia zbieranie odpadów jest prowadzone w sposób selektywny w zakresie odzysku: papieru, szkła, plastiku.

§ 2.

Transport odpadów komunalnych stałych odbywa się przy zastosowaniu specjalistycznego taboru, posiadającego ważne świadectwo dopuszczenia do ruchu.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych na terenie miasta Jarosławia powinien spełniać następujące wymagania:

1. Posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
2. Posiadać niezbędny potencjał techniczny w postaci specjalistycznego sprzętu,
3. Posiadać bazę sprzętowo-magazynową,
4. Posiadać uregulowany stan prawny odnośnie odbioru zbieranych odpadów,
5. Posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że przedsiębiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Miasta Jarosławia.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 134/21/2002 Zarządu Miasta Jarosławia z dnia 6 maja 2002 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Numery archiwalne
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30