Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (176-177) / 2007

Sesja Rady Miasta (25.06.2007)

25 czerwca 2007 r. odbyła się XIV sesja RM Jarosławia. Uczestniczyło w niej 17 radnych, obrady więc były prawomocne. Przybyli również burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn iStanisław Misiąg oraz skarbnik Barbara Maziarka.

Na początku prezes Zbigniew Broś odznaczył burmistrza Andrzeja Wyczawskiego tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

Ponieważ burmistrz Andrzej Wyczawski oraz zastępca Stanisław Misiąg musieli opuścić sesję z uwagi na ważne spotkania poza Jarosławiem, postanowiłem przerwać obrady do środy 27.06.2007 r.

Podczas sesji radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Jarosławia za okres od 06.09.2004 do 31.12. 2006 r.

Pierwsze cztery uchwały dot. wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 r. zostały przyjęte jednogłośnie. Jedna dot. zwiększenia dochodów budżetu miasta w dziale oświata i wychowanie o kwotę 5.000 zł przeznaczając ją na wydawanie gazetki szkolnej w PG nr 1. W drugiej uchwale przeznaczono 3.000 zł na zorganizowanie obozu terapeutycznego dla młodzieży z Dzielnicy Nr 1. Wtrzeciej uchwale dzięki dokonanym zmianom przeznaczono 380.000 zł na remont dachu budynku SP nr 4. Uchwała czwarta dot. przeznaczenia 353.000 zł m.in. na: remonty ul. Raszyńskiej, Garbarze i Dojazdowej, organizację wymiany młodzieży z Jaworowem na Ukrainie, dofinansowanie prac renowacyjnych kolegiaty jarosławskiej oraz szkolenia w zakresie piłki nożnej utalentowanej dla młodzieży z Dzielnicy Nr 1.

Projekty następnych uchwał wprowadzały zmiany w uchwale budżetowej w kwestii oświetlenia ulic, placów i dróg oraz planu przychodów, dochodów własnych jednostek budżetowych, przyjęto ją jednogłośnie.

Przy 2 głosach wstrzymujących radni dokonali zmian w uchwale dot. cen za przewóz osób autobusami MZK w Jarosławiu. Wywiązała się dyskusja nt. osób pobierających zasiłek wyrównawczy, rentę rodzinną, czy będących na świadczeniu przedemerytalnym nie mających prawa do przejazdów ulgowych. Radny Stanisław Machała zapytał czy to jest błąd w uchwale, na co odpowiedział z-ca burmistrza St. Misiąg, że ta uchwała nie jest uchwałą regulującą wydatki i dochody MZK, jest tylko uchwałą informującą kogo ulgi nie obejmują.

Także jednogłośnie przyjęto uchwały wsprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury za 2006 r.

Uchwała dot. wyznaczenia miejsca poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z powierzchniowych wód publicznych zostałap rzyjęta jednogłośnie. Radny Marian Żołyniak zapytał o zasady poboru kruszywa. Odpowiedzi udzielił zastępca burmistrza St. Misiąg informując, że w wydziale Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Przyrody i Ochrony Zabytków UM będą wydawane specjalne zezwolenia.

Projekt następnej uchwały dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 -2013. Jednogłośnie dodano na wniosek zastępcy burmistrza St. Misiąga inwestycję - 14 km kanalizacji na ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej.

Dnia 27.06.br. wznowiłem obrady XIX sesji RM.

Uchwała w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu gminy uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów iurządzeń użyteczności publicznej przyjęto jednogłośnie powierzając uprawnienia Burmistrzowi Miasta.

Następną uchwałę przyjęto też jednogłośnie określając tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zadania określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Jednogłośnie na mocy uchwały radni użyczyli na 12 lat nieruchomość w Jarosławiu na rzecz PSOUU.

Następna uchwała (przyjęta przy 2 gł. wstrz.) dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych Gminy Miejskiej Jarosław. Radny Andrzej Pieszko zwrócił uwagę, iż przyjmując tę uchwałę należy dodać, że traci moc uchwała 168/XVIII/2003. Zastępca burmistrza St. Misiąg odpowiedział, że tamta uchwała jest zrealizowana. Radny Józef Bednarczyk zaznaczył, że w uchwale nie ma mowy, kto może starać się o bonifikatę i prosił o sprecyzowanie tego zapisu. Wyjaśnień udzielił naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Marek Bajdak.

Następne projekty uchwał przyjęte jednogłośnie dot.: utworzenia Międzygminnego Związku Komunalnego "Eko-Pogranicze", zbycia nieruchomości na rzecz PWSZ w Jarosławiu, zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wkrajowym współzawodnictwie sportowym.

W punkcie interpelacje radna Marta Batiuk zgłosiła w imieniu kupców problem znaku zakazu wjazdu na Rynek (podczas organizowania imprez) już na ul. Węgierskiej, wyłączając tę ulicę oraz ul. Michalovską i pl. Bóżnic z ruchu. Radny Antoni Lotycz podniósł kwestię połamanych przez burzę drzew na Starym Cmentarzu. Dododałem uwagę, że po wichurze nikt ze służb nie ocenił szkód, co odebrałem jako nieodpowiedzialność. Radny Lotycz poprosił także owykoszenie trawy na działce Gminy Miejskiej przy ul. Synów Pułku. Radny Marian Janusz na przykładzie cmentarza w Muninie zgłosił wniosek ocałkowite usunięcie drzew. Wtrosce o bezpieczeństwo dzieci poprosił też o ułożenie chodnika między SPnr 10, ablokiem na os. 1000-lecia. Wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak stwierdził, że przy SP nr6 stoi wierzba zagrażająca bezpieczeństwu dzieci. Poruszył również kwestię Biuletynu Informacyjnego Miasta Jarosławia zarzucając, że ukazuje się za rzadko. Zażądał wydawania go tydzień po sesjach RM. Do wniosku dołączył się radny Stanisław Machała twierdząc, że w BI radni nie są pokazywani. Poprosił również o zmianę godzin spotkań poszczególnych komisji i sesji - proponował godziny popołudniowe. Wyraziłem opinię, że osobiście się z tym podejściem nie zgadzam, ale na pewno temat zostanie podjęty. Z kolei radna Halina Mańkowska poprosiła o oczyszczenie kratek ściekowych w mieście. Na koniec radny Marian Janusz zaproponował, by strona internetowa Jarosławia wzorowana była na stronie miasta Oświęcim, gdzie są zdjęcia radnych, ich dane, a także publikowane są zgłaszane przez nich interpelacje i odpowiedzi na nie.

W związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym złożyłem wszystkim życzenia dobrego zdrowia i udanego wypoczynku.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00