Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Sesja Rady Miasta 04.02.2008

Podczas dwugodzinnej sesji Rady Miasta Jarosławia 4 lutego 2008 r. uchwalono tegoroczny budżet. Zgodnie z obowiązującą procedurą przewodniczący stałych komisji RM przedstawili opinie dotyczące budżetu, następnie odczytałem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i udzieliłem głosu przewodniczącym Rad Dzielnic.

Po wysłuchaniu opinii i krótkiej dyskusji 15 głosami za, przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się radni przyjęli uchwałę w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2008 r. Prognozowane dochody ustalono na kwotę 78.658.171 zł, a wydatki – 95.658.171 zł. Szczegółowe omówienie na str. 8-9.

Ponadto podjęto 19 uchwał. Jedna z nich dotyczyła partycypacji w remoncie chodnika przy drodze krajowej, ul. Krakowska (prawa strona) oraz ul. 3 Maja (prawa strona). Rada Miasta upoważniła burmistrza do zwarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie na poniesienie kosztów przebudowy do kwoty 120 tys. zł. W kolejnej uchwale Rada Miasta upoważniła burmistrza do zwarcia umowy z Powiatem Jarosławskim na poniesienie kosztów remontu dróg powiatowych do kwoty 430 tys. zł. Dzięki temu zostanie przeprowadzony remont chodnika przy ul. Poniatowskiego, ul. Siemieńskiego, ul. Grodziszczańskiej i ul. Reymonta, a także remont nawierzchni ul. Sikorskiego, ul. Ks. Lisińskiego, ul. Chopina i ul. Królowej Jadwigi.

Podczas obrad uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r., Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2080 – 2010, a także Program współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Kolejna uchwała dotyczyła wniesienia aportu w postaci środków trwałych o łącznej wartości 83.545,60 zł do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w zamian za 83 udziały o wartości 1 tys. zł każdy.

Następnie podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław. Bonifikata 75% udzielana będzie w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi lub przeznaczonych pod tego typu zabudowę, zaś bonifikata 85% - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi lub przeznaczonych pod taką zabudowę.

W związku z planem przebudowy wiaduktu i rozbudowy ul. Przemyskiej radni podjęli uchwałę, w której zezwalają burmistrzowi na nabywanie na własność Gminy Miejskiej nieruchomości lub ich części niezbędnych do realizacji inwestycji celu publicznego.

Radni wyrazili zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości znajdującej się w dzierżawie. Dzięki kolejnej uchwale zostanie udzielona pomoc finansowa Powiatowi Jarosławskiemu na doprowadzenie do zgodności danych ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków Jarosławia, obręb 5 z faktycznym sposobem użytkowania gruntów.

Po analizie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rada Miasta uznała za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta Jarosławia. Kolejna uchwała dotyczyła odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu z radnym Andrzejem Lichończakiem.

W formie uchwały radni postanowili wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2008 r. stwierdzającego nieważność par. 3 uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rajskiej w Jarosławiu.

Uchwalono również regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

Ponadto Rada Miasta wyraziła opinię negatywną dotyczącą lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Szczytniańskiej ze względu na bliskość planowanego cmentarza komunalnego.

Inna uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 15 mln. zł na pokrycie planowanego w 2008 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podjęto także uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Jarosławia na lata 2008-2010, w którym określono najważniejsze inwestycje oraz planowane nakłady i źródła finansowania. W formie uchwały zdecydowano o przystąpieniu do wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim. Nadano też nazwę ulicy łączącej ul. Pawłosiowską z ul. Bolesława Chrobrego – ul. Stefana Batorego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Podczas interpelacji przypomniałem o pomocy materialnej w celu zakupu pompy insulinowej dla Marysi. Poinformowałem też o zmianie nazwy Klubu Radnych „Samorządność, Przedsiębiorczość i Sprawiedliwość” na „Mała Ojczyzna”. Odczytałem pismo Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci pochodzącego z Jarosławia poety Jerzego Hordyńskiego. Radny Marian Janusz poruszył kwestię zjazdu z ul. Piekarskiej na ul. Sikorskiego i estetyki dworca PKP. Radna Elżbieta Kluz zwróciła się z prośbą o udostępnienie jej wykazu osób prawnych i fizycznych zwolnionych z podatku w roku 2007.

Na początku sesji burmistrz Andrzej Wyczawski przekazał Radzie Miasta statuetkę i dyplom z podziękowaniem za współpracę, które otrzymał 3 lutego 2008 r. od Zbigniewa Błażowskiego – prezesa Podkarpackiego Związku Koszykówki.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12