Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Uchwała Nr 11/22/2005
UCHWAŁA Nr 11/22/2005
z dnia 21 kwietnia 2005 roku
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2004 rok.


Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
  1. Urszula Pisarska - przewodniczący
  2. Alicja Kalinowska - członek
  3. Teresa Wota - członek
po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2004 rok - działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. nr 167, poz. 1747)

postanawia


pozytywnie zaopiniować przedłożony wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2004 rok.

Uzasadnienie:


Pismem znak OA.III.0063-6/5/05 z dnia 6 kwietnia 2005 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, celem zaopiniowania wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia absolutorium za 2004 rok.

Wniosek powyższy wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 7 kwietnia 2005 r.

Do wniosku dołączono:

  1. Protokół Nr 5/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia odbytego w dniu 6 kwietnia 2005 r., zawierający w załączniku opinię o wykonaniu budżetu Miasta Jarosławia za 2004 rok.
  2. Listę obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r.
  3. Kserokopię Dziennika Urzędowego Nr 94 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 lipca 2004 roku, zawierającego Statut Gminy Miejskiej Jarosław.
  4. Uchwałę Nr 6/II/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jarosławia.


Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z wymienionymi dokumentami stwierdził, iż wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium za 2004 rok jest powiązany z treścią ustaleń zawartych w opinii tej Komisji.

Opinia o wykonaniu budżetu została sformułowana w oparciu o dane zamieszczone w sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2004 rok.

W posiedzeniu Komisji wzięła udział wymagana liczba jej członków.

Mając na uwadze treść opinii oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Skład Orzekający uchwalił jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych - od niniejszej opinii służy odwołanie do kolegium Izby w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
mgr Urszula Pisarska
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31