Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Sesja Rady Miasta (28.12.2006)

Czwarta sesja Rady Miasta Jarosławia w dniu 28 grudnia 2006 r. trwała niespełna półtorej godziny. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: starosta Tadeusz Chrzan, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępca burmistrza Bogdan Wołoszyn.

Dwudziestu obecnych podczas obrad radnych podjęło łącznie 13 uchwał. Cztery z nich (przyjęte jednomyślnie lub zdecydowaną większością głosów) dot. zmian w budżecie miasta na 2006 r. W wyniku dokonanych przeniesień środków finansowych przeznaczono kwotę 18.503 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 19.578 zł na wypłatę dodatkowych zasiłków celowych w ramach pomocy społecznej. Zmniejszając wydatki w dziale obsługa długu publicznego przeznaczono 200 tys. zł na finansowanie inwestycji budynku socjalnego przy ul. Wróblewskiego. Ponadto dokonano niezbędnych korekt w dochodach własnych jednostek budżetowych (szkoły podstawowe i gimnazja).

Następnie radni jednomyślnie zmienili poprzednią uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na remont bieżacy dróg powiatowych. Zmiana wynika z faktu, że nie mogły być zrealizowane remonty dwóch parkingów przy ul. Lubelskiej, natomiast został przebudowany chodnik przy Centrum Sp. z o.o. z możliwością parkowania oraz chodnik obok Cechu Rzemiosł Różnych.

Jednomyślnie przyjęto nowe kryteria odpłatności za usługi opiekuńcze. Szczegóły na stronie 11 BI.

Również jednomyślnie radni podjęli uchwałę w sprawie zawarcia z Gminą Miejską Przemyśl porozumienia odnośnie powierzenia zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2007. Dzięki temu porozumieniu bezdomne zwierzęta z terenu Jarosławia będą umieszczane w Schronisku dla Zwierząt w Orzechowcach. Roczny koszt utrzymania jednego psa ustalono na 400 zł. Projekt porozumienia określa dotację celową w wysokości 24 tys. zł.

Kolejną uchwałą przyjętą jednomyślnie dokonano zmian w Uchwale Nr 638/LIV/06 z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie nabywania nieruchomości położonych w Jarosławiu przy ul. Lotników i Szczytniańskiej, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod urządzenie cmentarza wraz z infrastrukturą drogową. Podjęcie tej uchwały umożliwi rozpoczęcie procedury wykupu gruntów niezbędnych do realizacji tej inwestycji.

Większością głosów, przy 1 wstrzymującym się została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK Mielec. Właścicielem działek jest Skarb Państwa, a będące w upadłości Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Jarlan" S.A. są wieczystym użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków i budowli. W wyniku ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa prawo użytkowania wieczystego wchodzi w skład masy upadłości. Jak podano w uzasadnieniu do projektu uchwały "Potencjalni inwestorzy wskazują, że włączenie nieruchomości będących przedmiotem niniejszej uchwały do SSE EURO - PARK Mielec będzie istotnym czynnikiem przemawiającym za uruchomieniem zakładu produkcyjnego, co w naturalny sposób spowoduje powstanie nowych miejsc pracy".

Kolejna, jednomyślnie przyjęta uchwała dot. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości przy ul. Danilewicza.

Ponadto RM w formie uchwały ustanowiła służebność gruntową za odpłatnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu drogą wewnętrzną od ul. 3 Maja do działki nr 3103/16 po byłym przedszkolu.

Większością głosów, przy 2 wstrzymujących się zlecono komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli sposobu załatwienia przez organ wykonawczy gminy skargi mieszkańca na uciążliwości związane ze sposobem korzystania z lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego. Ostatnią uchwałą było wygaśnięcie mandatu Stanisława Misiąga, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji radnego. Burmistrz zapowiedział powołanie Stanisława Misiąga na stanowisko zastępcy burmistrza ds. gospodarczych.

Podczas sesji radni przyjęli protokoły z wcześniejszych posiedzeń w dniach: 27.11, 4.12. i 11.12.2006 r.

Poinformowałem także radnych o powstaniu Klubu Radnych PiS, którego przewodniczącym jest radny Marian Kozłowski i Klubu Radnych PO, któremu przewodniczy radna Marta Batiuk.

W punkcie - interpelacje i wolne wnioski - radny Marian Janusz przypomniał o konieczności powołania konserwatora zabytków w Jarosławiu oraz zapytał o potrzebne w 2007 r. środki finansowe na realizację drogi obwodowej Jarosławia. Radna Marta Batiuk zwróciła się z prośbą o remont i oświetlenie ul. Trybunalskiej, a także o oświetlenie pl. Bożnic. Radna Elżbieta Kluz zgłosiła potrzebę oświetlenia ul. Franciszkańskiej.

Wspólnie z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim złożyliśmy wszystkim życzenia samych pogodnych dni w Nowym 2007 Roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Bayala i ostatni smok - 2D
    9,10,12,14,15 Lipca
    godzina: 13.30
  • Wiking i magiczny miecz 2D
    10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
    godzina: 16.00