Strona główna » Nasze wydawnictwa » Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Styczeń-Marzec, nr 1-3 (183-185) / 2008

Budżet miasta Jarosławia na rok 2008
Burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg podczas konferencji prasowej
prowadzonej przez Zofię Krzanowską | Fot. Paweł Wolontkowski
Burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg podczas konferencji prasowej prowadzonej przez Zofię Krzanowską
Fot. Paweł Wolontkowski

4 lutego 2008 r. Rada Miasta Jarosławia przyjęła uchwałę w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2008 r.

Prognozowane dochody ustalono na kwotę 78.658.171 zł, a wydatki – 95.658.171 zł. Jak łatwo wyliczyć deficyt budżetowy to 17 mln zł. Ten deficyt jest wynikiem zabezpieczenia tzw. wkładu własnego w celu pozyskiwania środków zewnętrznych. Na deficyt składa się również poręczenie, jakiego samorząd udziela jednostkom podporządkowanym. Będzie on systematycznie malał w momencie spłaty zobowiązań przez jednostki podległe. Deficyt będzie pokryty z przychodów z kredytów zaciąganych w bankach krajowych. Pragnę podkreślić, że stopień zadłużenia prognozowany na ten rok wynosi 45% przy dopuszczalnym ustawowym zadłużeniu 60%. Natomiast roczna stopa spłat kredytów i odsetek z lat ubiegłych wynosi 7% i ma tendencję spadkową, przy dopuszczalnej ustawowo stopie 15%.

Wśród tegorocznych wydatków warto wymienić współfinansowanie dróg publicznych krajowych w kwocie 120 tys. zł na remont chodnika przy ul. 3 Maja i ul. Krakowskiej. W budżecie przeznaczono też 430 tys. zł jako pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na drogi powiatowe: ul. Poniatowskiego, ul. Sikorskiego, ul. Ks. Lisińskiego, ul. Siemińskiego, ul. Królowej Jadwigi, ul. Chopina, ul. Reymonta i ul. Grodziszczańska. Niezależnie od tej kwoty mamy z ubiegłego roku jako środki nie wygasające 610 tys. na projekt budowy łącznika. Duża kwota 4 mln 655 tys. zł została zapisana jako drogi gminne, w tym na przebudowę wiaduktu przy ul. Przemyskiej – 675 tys. zł, na modernizację płyty Rynku 885 tys. zł oraz na budowę ul. Konfederackiej – 423 tys. zł. Na te inwestycje zostały przygotowane wnioski o dofinansowanie. Zaplanowano remont ul. Harlendera – 60 tys. zł, ul. Lipowej + łącznik – 100 tys. zł, ul. Piaskowej – 80 tys. zł, ul. Słonecznej – 70 tys. zł, ul. Przygrodzie – 50 tys. zł, ul. Jasnej – 70 tys. zł, ul. Społecznej – 50 tys. zł, ul. Wodnej – 100 tys. zł, ul. Krótkiej – 50 tys. zł, ul. Gębarowicza - 50 tys. zł, ul. Zwierzyniec - 50 tys.zł. Wśród wydatków inwestycyjne są też (oprócz już wymienionych) modernizacje i remonty dróg: zaplecze ul. Franciszkańskiej – 70 tys. zł, chodnik ul. Synów Pułku – 30 tys. zł, ul. Baśki Puzon – 30 tys. zł, ul. Danilewicza – 120 tys. zł, ul. Kruhel Pawłosiowski – 100 tys. zł, ul. Kazimierza Wielkiego – 142 tys. zł, ul. Konfederacka – 423 tys. zł, ul. Przyjaźni – Krakusa – 150 tys. zł, ul. Spółdzielcza – 95 tys. zł, chodnik ul. Dąbrowskiego (os. Witosa) – 80 tys. zł, 3-go Maja 46, 45, 44 – 100 tys. zł, schody z Małego Rynku do ul. Jasnej – 120 tys. zł, ul. Raszyńska - 250 tys. zł. Remontowane też będą drogi wewnętrzne, m.in.: 3-go Maja 35 i 47 – 30 tys. zł, os. Wojska Polskiego – 30 tys. zł oraz os. Zielińskiego – 30 tys. zł.

Na budowę budynku socjalnego przy ul. Wróblewskiego przeznaczono 1 mln zł – również starania o dofinansowanie. Dzięki tej inwestycji, której zakończenie planowane jest w 2009 r. przybędzie w Jarosławiu 27 mieszkań. Istnieje też szansa kolejnych mieszkań w ramach Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w tegorocznym budżecie znajduje się kwota 800 tys. zł na dokapitalizowanie spółki.

Od momentu przejęcia zadań oświatowych w 1996 r. co roku gmina coraz większe środki dopłaca do utrzymania szkół. W tym roku w dziale oświata i wychowanie znajduje się kwota 35 mln zł. W tej kwocie znaczącą pozycję zajmuje kontynuacja budowy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 – 3,5 mln zł, a także budowa boiska szkolnego przy SP 4 – 200 tys. zł i inne remonty. Prognozowana subwencja oświatowa wynosi 18 mln zł. Do tego należy dodać ponad 1 mln zł wydatków na świetlice szkolne, placówki wychowania pozaszkolnego i pomoc materialną dla uczniów.

Kolejna duża część wydatków dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - 17 mln zł. W tej kwocie ponad 10 mln zł planowane jest na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 1,7 mln zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Dotacja z budżetu państwa na pomoc społeczną wynosi 13,6 mln zł.

Z tegorocznym budżetem ściśle łączy się zaakceptowany przez Radę Miasta i przyjęty również 4 lutego 2008 r. Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Jarosławia na lata 2008-2010. Przyjęcie tego programu jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki unijne. Łączna wartość sześciu zadań tam zapisanych wynosi ponad 26 mln zł. Pragnę więc zwrócić uwagę na ważną inwestycję, jaką jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta: Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kulkowa, Górnoleżajska, część ul. Kruhel Pełkiński - 946 tys. zł z budżetu miasta. Na realizację tego zadania mamy zapewnione środki unijne.

W tym miejscu warto dodać, że w celu poprawy warunków życia mieszkańców i jako możliwość pozyskiwania środków unijnych zabezpieczono w budżecie kwotę 0,5 mln zł na opracowanie dokumentacji kilku kanalizacji:

1) Blich, Blichowa, Przygrodzie;

2) Flisacka, Fredry i okoliczne ulice;

3) Przemysłowa, Chrobrego, Pawłosiowska i część ul. Kopcia;

4) Słoneczna, Przyklasztorna;

5) Trybunalska.

Ponadto została przygotowana dokumentacja wraz pozwoleniem na budowę etapu 4-5 kanalizacji w ul.: Pełkińska, Kruhel Pełkiński, Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Brodowiecze, Stawki.

Dzięki zabezpieczonym w roku 2008 środkom budżetowym przygotowywany jest Z ŻYCIA MIASTA Burmistrzowie: Andrzej Wyczawski, Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg podczas konferencji prasowej prowadzonej przez Zofię Krzanowską – fot. Paweł Wolontkowski biuletyn.indd 8 2008-03-17 16:05:39 www.jaroslaw.pl/biuletyn/ BIULETYN | NR 1-3/2008 | 9 wniosek o dofinansowanie kontynuacji budowy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 2. Wartość inwestycji wynosi prawie 6,5 mln zł. Liczymy na dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 5,5 mln zł.

Inwestycją o zczególnym znaczeniu jest planowany w tym roku montaż filtrów membranowych Zakładu Uzdatniania Wody o wartości ponad 6 mln zł, przy czym planowana dotacja z Unii Europejskiej wynosi 3 mln zł. Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przyczyni się do poprawy jakości wody pitnej.

Kolejny wniosek dotyczy przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Przemyskiej. Na inwestycję wartą ponad 2,2 mln zł możemy starać się o środki unijne w kwocie 1,5 mln zł.

Planowana na lata 2008-2010 przebudowa płyty Rynku to inwestycja o wartości prawie 8,5 mln zł, a możliwość dofinansowania została obliczona na 7,2 mln zł. Kolejna inwestycja zapisana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym to rewitalizacja kamienicy Attavantich. Planowana wartość wynosi 4,1 mln zł i mamy nadzieję na dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 3,5 mln zł.

W tym roku najwięcej – w porównaniu z poprzednimi latami - planujemy wydać na oświetlenie ulic, placów i dróg – jest to kwota 2,2 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 785 tys. zł. Będzie więc realizowana budowa oświetlenia ulicznego ulic: Lotników – 80 tys. zł, Kamienna – 60 tys. zł, Kruhel Pawłosiowski – 100 tys. zł, Kruhel Pełkiński – 70 tys. zł, Strzeleckiego – 60 tys. zł, Franciszkańska + zaplecze – 80 tys. zł, pl. Bóżnic – 60 tys. zł, Opolska – 40 tys. zł, Długosza – 50 tys. zł, Sowińskiego – 15 tys. zł, Pogodna – 50 tys. zł.

Podobnie - prawie 2,3 mln zł przeznaczymy na ochronę i konserwację zabytków, w tym remont zabytkowej kapliczki w parku Baśki Puzon – 150 tys. zł, dofinansowanie wymiany elementów więźby dachowej oraz roboty blacharskie w kolegiacie pw. Bożego Ciała - 200 tys. zł, dofinansowanie prac renowacyjnych polichromii w zakrystii bazyliki MB Bolesnej – 70 tys. zł, dofinansowanie prac remontowo-zabezpieczających w obrębie zabytkowego zespołu Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej – 200 tys. zł, dofinansowanie renowacji witraży w kościele pw. Trójcy Świętej – 35 tys. zł, dofinansowanie remontu kościoła pw. św. Mikołaja – 30 tys. zł, dofinansowanie remontu cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego – 50 tys. zł.

Wspomnę jeszcze o dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 800 tys. zł oraz dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 904 tys. zł. Dodatkowo w budżecie miasta ujęto kwotę 700 tys. zł na opracowanie koncepcji i projektu budowlanego remontu Miejskiego Ośrodka Kultury. Umożliwia to również starania o pozyskanie środków unijnych. Reasumując, pragnę zwrócić uwagę, że Gmina Miejska Jarosław znajduje się w dobrej kondycji finansowej i zachowuje płynność finansową.

Uważam, że budżet Jarosławia jest dobry i stwarza podstawy do realizacji wielu ważnych inwestycji zarówno w tym roku, jak i w latach następnych.

Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30