Strona główna » Nasze wydawnictwa » Listopad, nr 11 (193) / 2008 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Listopad, nr 11 (193) / 2008

Sesja Rady Miasta 24.11.2008 r.
XLIII sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyło 20 radnych, burmistrzowie: Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn, skarbnik Barbara Maziarka, naczelnicy wydziałów i przedstawiciele mediów trwała ok. 2 godz. Na początku radni przyjęli protokół z XLI sesji z 27.10.2008 r. oraz sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał. Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę 430/XL/08 z dnia 29 września br. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. W uchwale po słowach „w drodze przetargu” zostało dodane słowo „pisemnego nieograniczonego”. Kolejne pięć uchwał dot. nadania Złotych Odznak Za Zasługi dla Miasta Jarosławia. Odznaczenia otrzymają: ks. rektor Henryk Rykała, Maria Kaczor, Krystyna Kieferling oraz Józef Marmurowicz. Uroczyste wręczenie odznak odbędzie się na następnej sesji RM.
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości przy granicy Jarosławia i Pełkiń w drodze przetargu. Również jednomyślnie uchwalono zasady przyznawania i ustalania odpłatności oraz zwrotu wydatków i za usługi opiekuńcze. Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania progów dochodowych, od których zależy odpłatność, do możliwości finansowych osób starszych. RM upoważniła Barbarę Cienki - dyr. MOPS i Stanisława Słotę - zastępcę, do działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kolejna uchwała dotyczyła przyznania dodatku za wychowawstwo nauczycielom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 37,50 zł zatrudnionych na minimum pół tygodniowego wymiaru zajęć.
Po dyskusji, przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się, podjęto uchwałę dot. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena 1 m³ wody wynosić będzie 3.91 zł brutto, 1 m³ ścieków 4.17 zł. brutto, ogółem 8.08 zł. Odbiorcy przemysłowi zapłacą za 1 m³ wody 3.93 zł brutto a za 1 m³ ścieków 4.17 zł brutto. Kolejna uchwała dotyczyła korekty uchwały z dnia 25.06.2007 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2013. Przy 6 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się uchwała została podjęta. Następna uchwała dotyczyła ustalenia dopłat do ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwalono wysokości dopłat: 0,12 zł netto za 1 m³ zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 0,15 zł netto za 1 m³ zbiorowego odprowadzania ścieków.
Podczas sesji radni przyjęli 7 uchwał dot. wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 r. W wyniku przesunięć budżetowych przeznaczono: na zakup mleka dla uczniów szkół podstawowych (36.294 zł), na wynagrodzenie osobowe pracowników z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 10 (36.294 zł), wynagrodzenie osobowe pracowników z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (5.387 zł), wynagrodzenia bezosobowe pracowników szkół i przedszkoli (201.369 zł), doposażenie punktów przygotowania i wydawania posiłków w placówkach oświatowych (40.000 zł), na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wynagrodzenie bezosobowe w dziale: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (11.000 zł).
W ramach interpelacji i wolnych wniosków poinformowałem, że RM otrzymała od PCK podziękowanie za włączenie się do organizacji uroczystości 90-lecia PCK i 50-lecia honorowego krwiodawstwa. Ponadto Związek Inwalidów Wojennych RP o. Jarosław przekazał RM dyplom uznania za wieloletnią współpracę.
Następnie głos zabrał radny Tadeusz Słowik, który zauważył, że na poprzedniej sesji zostały przyjęte dwie uchwały: Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Jarosławiu pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską. Radny zapytał, czy Urząd Wojewódzki dokonał już weryfikacji tych uchwał i czy wszczęto dalsze procedury z nimi związane. Zapytał też czy przewiduję powołać komisję ds. opracowania regulaminu zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości. W imieniu Rady Dzielnicy nr 3 zapytał o termin montażu fotoradaru obok kościoła pw. Chrystusa Króla i czy jest możliwość poszerzenia rozjazdu na ul. Gębarowicza kosztem części istniejącego chodnika.
Kolejno głos zabrał radny Marian Janusz - przypomniał, że dużym nakładem sił i środków wyremontowano mur oporowy za Halą Targową. Do tej pory PSS „Społem” nie zagospodarował placu. W nawiązaniu do ostatnich sesji zapytał czy podjęto działania w sprawie remontu placu i dworca PKP. Przypomniał także, że na dyżurze w oddziale „Nowin” burmistrz Andrzej Wyczawski powiedział, że budowa projektowanych dwóch rond przy ulicy Piekarskiej będzie finansowana z budżetu miasta. Zastępca burmistrza Stanisław Misiąg wyjaśnił, że inwestycje tę sfinansuje przyszły inwestor.
Następnie wiceprzewodniczący RM Andrzej Lichończak zawnioskował o usunięcie rdzawych „odcieków” znajdujących się na murze oporowym za Halą Targową.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Janusz Szkodny
Numery archiwalne